HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

GOSSIP LANKA  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya


uyskao wmQre m‍%ldYhla fohs'' uyskaof.a oekaùï ì, ffu;‍%Sg f.jkak fjhs'' VIDEO

oekg;a ug ìßhka folhs'' th;a äfjdaia fj,d wdfjd;a th;a n¢kjd'' – widoa id,s'' VIDEO

remsh,a 110 olajd mdï f;,a noao kxjhs'' foaYSh ksIamdolhd rlskak¨''
uyskao wmQre m‍%ldYhla fohs'' uyskaof.a oekaùï ì, ffu;‍%Sg f.jkak fjhs'' VIDEO
miq.sh ckdêm;sjrKfha§ ;ukaf.a oekaùu m‍%pdrh lr ysÛ uqo,a f.ùu tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh ndr .; hq;=j we;s nj ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d mjihs'

Bfha Èkfha nrm;, jxpd ÿIK mÍla‍Id lrk ckdêm;s fldñiu yuqfõ m‍%ldYhla ,nd §fuka miq udOH fj; woyia m, lrñka ysgmq ckdêm;sjrhd lshd isáfha ;uka ckdêm;sjrKhg ;rÛ jeÿfka ;ksj fkdj mla‍Ihl ksfhdað;hl= f,i ksid ys. uqo,a f.ùfï j.lSu mla‍Ih úiska ndr.; hq;=j we;s njo Tyq lshd isáfhah'oekg;a ug ìßhka folhs'' th;a äfjdaia fj,d wdfjd;a th;a n¢kjd'' – widoa id,s'' VIDEO

;ukag fï jk úg;a ìßhka fofofkla isák nj;a ;uka meyer f.k wd njg fpdaokd t,a, jk ldka;djo Èlalido ù meñKshfyd;a weho újdy lrkakd nj cd;sl iu.s fmruqfKa kdhl uOHu m<d;a iNd uka;‍%S widoa id,a uy;d mjihs'
remsh,a 110 olajd mdï f;,a noao kxjhs'' foaYSh ksIamdolhd rlskak¨''

wdkhksl mdï f;,a i|yd jQ noao wo uOHu rd;‍%sfha isg remsh,a 20 lska jeä lr ;sfí'

ta wkqj lsf,da.‍%Euhla i|yd fï olajd remsh,a 90la jQ njo remsh,a 110la olajd by, hhs'

foaYSh fmd,af;,a l¾udka; ksIamdolhd Èß.ekaùug fuu mshjr .;a nj uqo,a wud;HxYh mjihs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය