HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

GOSSIP LANKA HOT NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana


hqO wmrdO jd¾;dj ckm;sg ndr fohs'' ryiH f,i ;nd .kS'' nrm;, fpdaokd t,a, fjhs''

FCIDh wo;a f.dagd" kdu,a le|jhs

weu;slï fkd,o tcdm uka;‍%S msßila 22od úmla‍Ihg''
hqO wmrdO jd¾;dj ckm;sg ndr fohs'' ryiH f,i ;nd .kS'' nrm;, fpdaokd t,a, fjhs''

furg mej;s hqoaoh wjika ld, iSudfõ§ isÿ jQ nj lshk hqo wmrdO yd iïnkaOfhka tlai;a cd;Skaf.a úoaj;a lñgqfõ wjika mÍlaIK jd¾;dfõ msgm;a ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;dg;a" Y‍%S ,xld rchg;a ks, jYfhka ndr § we;ehs tlai;a c;Skaf.a ðkSjd wdrxÑ ud¾. mjihs'

flfia fj;;a fuu jd¾;dj tu fldñifï ks, fjí wvúfhka m< lrk ;=re ryiH f,i ;nd .kS'

fuu jd¾;dfjka Y‍%s ,xld yuqodjg fukau fldá ixúOdkhg o nrm;< fpdaokd t,a, lr we;ehso ;dkdm;s wdrxÑ mjihs'


FCIDh wo;a f.dagd" kdu,a le|jhs

fmd,sia uq,H wmrdI fldÜGdYh úiska ysgmq wdrlaIl f,alï f.daGdNh rdcmlaI uy;d yd md¾,sfïka;= uka;%S kdu,a rdcmlaI m‍%ldYhla ,nd .ekSu i|y le|jd ;sfí'

ysgmq wdrla‍Il f,alïjrhdg t,a, ù we;s fpdaokdj jkafka my;a ìï ixj¾Ok uKav,fha remsh,a fldaá 09la fhdojd ü'ta.' rdcmlaI wkqiaurK fl!;=ld.drh bÈlsÍuhs'

uqo,a úYqoaêlrKh iïnkaOfhka m%ldYhla ,nd.ekSug kdu,a rdcmla‍i uy;d le|jd we;'

weu;slï fkd,o tcdm uka;‍%S msßila 22od úmla‍Ihg''

,nk 22 jk Èk meje;afjk md¾,sfïka;= ieisjdrfha§ weu;s Oqr fkd,o tlai;a cd;sl mla‍I uka;‍%S msßilg úmla‍Ifha wiqka .ekSug isÿjkq we;ehs md¾,sfïka;= wdrxÑ ud¾. mjihs'

úmla‍Ifha wiqka .kakd nj lshk ikaOdk uka;%Sjreka msßi" foi< ikaOdkh yd cúfmg wu;rj fuu tcdm uka;‍%S msßi úmla‍Ifha wiqka .kq we;af;a tu lKavdhug wdKavq mlaIfha wiqka m%udKj;a fkdùu ksidfjks'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය