HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

GOSSIP LANKA HOT NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


cd;Hka;r hqo wmrdO mÍla‍IKhla ´kE''

,xldfõ hqO wmrdO jd¾;dj 30 jkod''

fj,a.ug úmla‍I kdhl Oqrh ´kE kï úYajdf.ka ,smshla f.kak'' l:dkdhlcd;Hka;r hqo wmrdO mÍla‍IKhla ´kE''

hqo wmrdO fpdaokd i|yd foaYSh hdka;%Kh kue;s mÍla‍IKh o%úv ikaOdkh úiska m%;sla‌fIam lr we;'

hdmkfha§ W;=re m<d;a iNdm;s iS'ù' isjkdrdï fï nj cmka ;dkdm;s ld¾hd,fha foaYmd,k WmfoaYsld ußfkda hudfudfgdag m%ldY lr ;sfí'

hqo wmrdO fpdaokd úu¾Ykhg wka;¾cd;sl mÍla‍IKhla‌ wjYH nj Tyq weh fj; jeäÿrg;a mjid we;'

o%úv ikaOdkh ish ia‌:djrh fjkia‌ fkdlrk njo mjid we;s isjkdrdï w;awvx.=fõ isák ysgmq fldá l%shdldÍka ksoyia‌ lrk f,i Y%S ,xld rchg n,mEï lrkakehso cmka rcfhka b,a,d we;'

,xldfõ hqO wmrdO jd¾;dj 30 jkod''

Y‍%s ,xldj iïnkaOfhka tlai;a cd;Skaf.a udkj ysñlï ljqkais,h úiska isÿ lrk ,o hqO wmrdO mÍla‍IK jd¾;dj fï ui 30 jkod wdrïN jk 14 jk uy iNd ieisjdrhg bÈßm;a lsÍug kshñ;h'

fuu jd¾;dj tlai;a cd;Skaf.a udkj ysñlï uy flduidßia fihsoa w,a yqfiaka l=ure úiska bÈßm;a lrkq we;'

fj,a.ug úmla‍I kdhl Oqrh ´kE kï úYajdf.ka ,smshla f.kak'' l:dkdhl

úmla‍Ifha isák Y‍%s,ksm lKavdhug úmla‍I kdhl Oqrh Wjukd kï ikaOdkfha uy f,alï úYajd j¾Kmd,f.ka ,smshla f.k tk f,i l:dkdhl lrE chiQßh uy;d okajd ;sfí'

Tyq fufia okajd we;af;a ikaOkfha mla‍i kdhlhka úiska úmla‍I kdhl f,i l=udr fj,a.u uy;d m;a lrk f,i lrk ,o b,a,Sug m‍%;spdr f,ihs'

uka;‍%Sjrekaf.a ,smsj,g úmla‍I kdhl m;a l, fkdyels nj;a th ikaOdkfma uy f,alïjrhd ,sÅ;j oekaúh hq;= nj;a chiQßh uy;d tu msßig okajd we;'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය