HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

GOSSIP LANKA HOT NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunayaysgmq ckm;s uyskaoj wu;kak kula fydhmq yeá lshk ysreKsld

nrm;, ÿIK" jxpd .ek uyskaof.a wo m‍%YaK lrhs''

yuqodjg fpdaokd lrk whg f.daGdNh rdcmlaI u;sÿkaf.ka ms<s;=re VIDEO

yÍka hymd,khg fldaá y;ryudrl fnkaia tlla f.kaj,d'' tal;a Wiai,d''
ysgmq ckm;s uyskaoj wu;kak kula fydhmq yeá lshk ysreKsld

ysgmq ckdêm;s" j;auka l=reKE., Èia;%sla md¾,sfïka;= uka;%S uyskao rdcmlaI uy;dg wu;kafka flfiao hkak rdcmlaI mjqf,a yqr;,a fodaks hehs ;uka l<ska yÿkajd.;a tlai;a cd;sl mlaIfha fld<U Èia;%sla md¾,sfïka;= uka;%SkS ysreKsld fma%upkao% uy;añh l,amkd lrñka isák úg weu;sjrfhla thg Woõl< yeá je,aïmsáh m%foaYfha mej;s ck yuqjla wu;ñka weh fy<sl<dh'
“t;=ug ysgmq ckdêm;s ;=ud lshkjo" i¾ lshkjo" uka;%S;=ud lshkjo lsh, uu ys; ys; bkakfldg <Ûska .shmq weu;s;=fula “uka;%S;=ud“ lsh, álla ioafog lshdf.k .shd' ug ys;=k wfka fï fudk wmrdOhlao t;=u lr.;af;a lsh,“ hehs weh tys§ mjid we;'


nrm;, ÿIK" jxpd .ek uyskaof.a wo m‍%YaK lrhs''

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d m‍%YaK lsÍu i|yd wo Èkafha nrm;, ÿIK yd jxpd úu¾Yk fldñIu yuqjg le|jd ;sfí'

fldñifï ks<OdÍka msßila ysgmq ckdêm;sjrhdf.a m%ldYh igyka lr .ekSug Tyqf.a ksjig hdug kshñ;h'

ta uy;d tfia le|jd we;af;a miq.sh ckdêm;sjrK ld,fha§  iajdêk rEmjdysks fiajh Tiafia Tyqf.a oekaùï m%pdrh lr Bg f.úh hq;= jQ remsh,a fldaá oyhlg wêl uqo,la fkdf.ùu .ek m‍%YaK lsÍughs'

yuqodjg fpdaokd lrk whg f.daGdNh rdcmlaI u;sÿkaf.ka ms<s;=re VIDEO

yÍka hymd,khg fldaá y;ryudrl fnkaia tlla f.kaj,d'' tal;a Wiai,d''
weu;s yÍka m‍%kdkaÿ uy;d W!j m<d;a iNfõ uy weu;sjrhdj isáh§ m<d;a iNdfõ uqo,a ñ,shk 45la úhoï lr ,nd f.;a wêiqfLdamfNda.S fnkaia fudag¾ r:h fï jk úg;a wh:d f,i mßyrKh lrñka isákafka hhs tu m<d;a iNdfka uy weu;s pdur iïm;a oikdhl uy;d mjihs'

miq.sh uy ur;sjKfha§o yÍka m%kdkaÿ uy;d tu r:h m%pdrl lghq;=j,g Ndú;d l, nj;a md¾,sfïka;=kg m;a ù leìkÜ weu;sjrfhl= f,i Èjqreï ÿka miq;a tu r:h Tyq úiska Ndú;d lrk nj;a uy weu;sjrhd lshd isà'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය