HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

GOSSIP LANKA HOT NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana


uyskaogj;a fkd.sh fï äf*kavr fmda,su ldf.a wdrla‍Idjgo''@ VIDEO

uyskao&f.dagd brKu ;Skaÿjk ðkSjd iuq¿j wo werfUhs

weu;s uKav,h f,dl= ;uhs'' kqiqÿiaika bkakjd ;uhs'' Bg jerÈlrejka ck;djhs'' mdG,S pïmsl rKjl VIDEO

Èjq,msáfha urKh >d;khla nj ;yjqrehs'' VIDEO
uyskaogj;a fkd.sh fï äf*kavr fmda,su ldf.a wdrla‍Idjgo''@ VIDEO

kj wdKavqfõ lsishï m‍%NQjrfhl= .uka .kakd wdrla‍Il r: fm,ls fï'

fld<U fld,a,d f*ianqla msgqfõ th m, lr ;sìk'

‘uyskaogj;a TÉpr ysáfh kE’ hhs miqìñka ljqfoda lshkq ùäfhdafõ wefia'

uyskao&f.dagd brKu ;Skaÿjk ðkSjd iuq¿j wo werfUhs

rgj,a 47l ksfhdaðlhska iyNd.S jk udkj ysñlï ieisjdrh wo ðkSjdys§ wdrïN fjhs'

fuu ieisjdrfha§ Y‍%S ,xldjg tfrys hqo wmrdO fpdaokd mÍla‍IK jd¾;dj t<soekaùug kshñ; w;r weußldkq ;dkdm;s flhska ydm¾ úiska wod, hqo wmrdO ms<sn| mÍla‍jg foaYSh hdka;%Khla‌ msysgqùu;a jrolrejka jk whg oඬqjï lsÍu;a wvx.= Y%S ,xldjg iydh oela‌ùfï fhdackdjla‌o 17 jkod bÈßm;a lrkq we;'

Y‍%S ,xldj iïnkaOfhka hqO wmrdO mÍla‍IK jd¾;dj 30jeksod bÈßm;a flfrhs'


weu;s uKav,h f,dl= ;uhs'' kqiqÿiaika bkakjd ;uhs'' Bg jerÈlrejka ck;djhs'' mdG,S pïmsl rKjl VIDEO

w¨;a weu;s uKav,h úYd, jeä nj;a ta ;=, kqiqÿiaikao isák nj;a weu;s mdG,S pïmsl rKjl uy;d mjihs'

fydaud.u§ mej;s ckyuqjla wu;ñka Tyq lshd isáfha Bg j. lsj hq;af;a Tjqka md¾,sfïka;=jg m;a lr tjQ ck;dj njhs'

Èjq,msáfha urKh >d;khla nj ;yjqrehs''

miq.shod .ïmy Èjq,msáfha ksjilska w;=reoykaj Bfha Èkfha§ u< isrer yuqjQ oeßhf.aurKh >d;khla nj fmd,Sish oeä úYajdih m, lrhs'

ta nj ;yjqre l< yels jeo.;a idlaIso fmd,Sishg ,eî we;ehso mjik jevn,k fmd,sia m‍%ldYl fcHIaG fmd,sia wêldÍ ms‍%hka; chfldä uy;d fuh >d;khka njg 90%lg;a jvd jeäfhka ;yjqre ù we;s njhs'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය