HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

First Day in New Parliament  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


uyskao uka;%S f,i jdäù isá yeá

wlue;s kï fm,m;a kduh iïmQ¾Kfhka tmd  ckm;s okajhs

ysreksld ;kshu .uf.a hqj, tl ,.


úfoia.; W.;=ka ,xldjg h,s r;= m,ilska f.kakkjd ckm;s


 

uyskao uka;%S f,i jdäù isá yeá

wo fmrjre 9'25g md¾,sfïka;= iNd .eng meñ‚ ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI m<uq fmf<a ksu,a isßmd, o is,ajd yd ir;a wuqKq.u uy;ajreka w;r jdäù isáfhah' uka;%S m%;s{dj wka wh iu. tlaj ,nd§ Tyqo uka;%S mqia;lfha w;aika ;enqfõh'
Tyq jdäú isá yeá PdhdrEmhla my;ska


wlue;s kï fm,m;a kduh iïmQ¾Kfhka tmd ckm;s okajhs

md¾,sfïka;=fõ rdcdik l;dj meje;ajQ ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak lshd isáfha ,xldfõ we;eï whf.a fm<m;a kduhka iïmQ¾Kfhka lsheùu ksid hï hï ;ekaj,§ mqoa.,hka wmyiq;djhg m;aj we;s njg ;udg oek.kakg ,eî we;s njhs'
thg úl,amhla f,i mqoa.,hkaf.a wNsu;h mßÈ fmdÿ ia:dkj, yd fmdÿ f,aLk j, fm<m;a kduhka iïmQ¾Kfhka i|yka fkdlr uq,l=re muKla Ndú; lrñka ku ,shkakg fyda lshjkakg myiqlï i,ik f,i ckm;sjrhd b,a,d isáhd'
fuu l%shdj nKavdrkdhl iudc o¾Ykh wkqj b,a,d isák nj ckm;sjrhd lshd isáhd'

ysreksld ;kshu .uf.a hqj, tl ,.

wo md¾,sfïka;=fõ wiqka mekùula isÿ lr ;snqfka ke;s w;r ´kEu mlaIhl whg leu;s ;ekl wiqka .kakg wjia:dj i,id ;snqKs'
ta wkqj wo ohd .uf.a yd wfkdaud .uf.a hqj< tl <. isákq olakg ,enqKs' ysreKsld fma%upkao% wiqka f.k isáfha miqfm< wiqkl ;ksjuh'

 

úfoia.; W.;=ka ,xldjg h,s r;= m,ilska f.kakkjd ckm;s

md¾,sfïka;=fõ rdcdik l;dj meje;ajQ ckm;s ffu;%smd,
isßfiak lshd isá tla lreKla jQfha bÈß ld,fha rg ixj¾Okh lrkakg ,xldj w;er úfoaYj,g f.dia isák nqoaêu;=kag rfÜ ixj¾Okh fjkqfjka kej; meñfKkakhs wdrdOkd lrk njhs'
Tjqka ms<s.kakg r;= m,i t<k nj;a Tjqkaf.ka ,nd.e;yels fiajh ie,iqï lsÍug fjku ld¾hdxYhla msysgqjk nj;a ckm;sjrhd lshd isáhd'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය