HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

EXCELLENT herbal remedy for gastritis: Relieves the pain in a moment!  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
 

.eiag%hsáia fõokdj laIKfhka iukh lrk id¾:l iajNdúl T!IOhla'Wor m%foaYfhka oefkk fõokdj" Tlaldrh iy wdudYfha oeú,a, .eiag%hsáia frda.fha ,laIKhka f,i y÷kajkak mq¿jka'.eiag%hsáia frda.fhka fmf,k Tn" ÿïmdkh k;r lroeóug jf.au wdydr rgdfõ fjkilao isÿlsÍug lghq;= l, hq;= nj fyd¢ka u;l ;nd.kak' tajf.au m%Odk wdydr fõ,a ;=ku fkdjrojd ,nd .; hq;= w;r" ta w;ßka WoEik wdydrh kï b;du;au úfYaIhs', heart attack, diabetic 
.eiag%hsáia frda.S ;;ajh fya;=fjka we;sfjk wdudYfha oeú,a, lshk ;;ajh iukh lsÍu i|yd fndfydaúg ,nd fokafka m%;Hdï,h ^wekageiSâ& lshk T!IOhhs' wo fkdÿgq f,dalfhka Tnj oekqj;a lrkafka tu T!IOh i|yd Ndú;d l<yels úl,am iajNdúl T!IOhla ms<sn|jhs'

fuh ir, jqk;a b;du;au M,odhs T!IOhls'

wjYH lrk o%jH

jÜglald mÆjl

ómeKs fïiye¢ folla

wem,a iSv¾ úfk.¾ fïi yekaola ^wem,a iqrd jqkdlsß&

idod.kakd wdldrh, foods, fruits, meal plan, medicine

jÜglald mÆfõ fmd;a; bj;a fldg l=vdjg lmdf.k íf,kav¾ lr.kak' miqj Bg ómeKs iy wem,a iqrd úkdlsßo tl;= lrf.k fyd¢ka l,jï lr.kak'

fuh mdkh l, ú.i fõokdj iukh fjkjd' tajf.au wuq jÜglald hqI ñysß rihlska hqla;hs' úgñka iy Lksc j¾. nyq,ju tys wka;¾.; fjk ksid Èkm;du Tng th mdkh lrkakg mq¿jka' .eiag%hsáia yereKq fldg Tfí YÍr fi!LHhgo th b;du;au ys;lrhs'

.eiag%hsáia fya;=fjka mSvd ú¢k fndfyda fofkla oekqj;a lrkak lreKdlr fuu ,smsh by,ska fIhd¾ lrkak'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය