HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

CCTV footage on Sampath bank robbery in Colombo 7  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya


fmd,Sish fld<U iïm;a nexl=j fld,a, lE iellre fidhhs - CCTV Video
fld<U uyck mqia;ld,h wi< O¾umd, udjf;a msysá iïm;a nexl=fõ Èk 365 iqmsß YdLdj fj; Bfha ^27 od& fmrjre 7'10 g uqyqKq wdjrKh lrf.k lvd jeÿKq ikakoaO mqoa.,hl= wdrlaIl ks,Odßkag myr§ nexl= fiajlhkag urŒh ;¾ckh lr tys ;snQ remsh,a ,laI 55 uqo,la fld,a, ld m<d f.dia we;'fmdfydh Èkfha mjd újD;j ;efnk fuu úfYaI nexl= YdLdj mj;ajd hkafka Wfoa 7 isg rd;%S 10 olajdh' tÈk Wfoa 7 g nexl=j újD; lr fiamamqfjka uqo,a fldgila bj;g f.k ojfia .kqfokq lghq;= i|yd wjYH uqo,a .Kka lrk wjia:dfõ fuu fld,a, lEu isÿlr we;'

 h;=remeÈhlska meñ‚ fld,a,lre uqyqK *q,a f*aia fy,aughlska wdjrKh lrf.k celÜgqjla me<| fvksï l,siulao we| isg we;'Tyqf.a lf¾ .uka u,a,lao ;sî we;'

Tyq uqyqK wdjrKh lrf.k nexl=jg we;=¿ùug W;aidy lrkq ÿgq wdrlaIlhska fofokd jydu ysia jeiqu yd celÜgqj .,jd we;=¿jkakehs mjid we;' tu wjia:dfõ th lrkq fjkqjg Tjqkag .sks wúh fmkajd .sks wúfha ñfgka wdrlaIlhskag myr§ fld,a,lre nexl=jg we;=¿ù we;' WoEik nexl=j újD;jQ fõ,dfõu ksidfoda wdrlaIlhska w; tu wjia:dfõ .sks wú ;sî ke;'


miqj nexl=fõ isá ish¨u wh fj; .sks wúh fmkajd ìhjoaod.;a fld,a,lre  l<uKdlre i;=j ;snqK ,laI 35 lao leIsh¾ ljqkagrfha ,laI 20 lao Tyq u,a,g oudf.k we;'tu wjia:dfõ msgqmi isá fiajlfhl= wk;=re ye`.ùfï fnd;a;u tîu ksid nexl=j mqrd ihsrka y~ me;sreK w;r ta iu. iellre l,n,ù m<df.dia we;' Tyq ihsrka y~g ìhùu ksid leIsh¾ ljqkagrh wi< ;snqK ;j;a remsh,a ,laI 20 l uqo,la wr.kakg wu;lù f.dia ;snqKs'

tfia hoa§ lsisfjl=g ÿrl:k weu;=ula ,ndfoñka .uka lrkqo olakg ,eì we;'fuu fld,a, lEu isÿjk wjia:dfõ fiajlhka 11 fokl= rdcldßfha fh§ isá njg mejefia' fuu uqo,a fld,a,hg nexl=fõu fiajh lrk whl= iïnkaO njg fmd,sish iel lrhs'

nexl=fõ iú lr we;s iSiSàù leurd o¾Yk u.ska iellref.a rej igykaj we;;a uqyqK iïmQ¾Kfhka wdjrKh lrf.k ;sfnk ksid myiqfjka y÷kd.kakg neßj f.dia we;'Tyq fy,augh me<| we;af;a uqyqfKa f,akaiqjla t;Sfuka miq njo iSiSàù idlaIs ,eî we;'isoaêh iïnkaOfhka fld<U wmrdO fldÜGdih iy fldïm[a[ùÈh fmd,sish mÍlaIK mj;ajhs'

 iellre ms<sn|j hï f;dr;=rla okafka kï" 
ia:dkdêm;s$ fld,a¨‍msáh fmd,sia ia:dkh - 011-2384382
ia:dkdêm;s$ wmrdO wxYh fld,a¨‍msáh fmd,sia ia:dkh - 011-2323330
hk ÿrl;k wxlhkag oekqï fok f,i fmd,sish lshhs'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය