HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

CCTV footage on Sampath bank robbery in Colombo 7  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya


fmd,Sish fld<U iïm;a nexl=j fld,a, lE iellre fidhhs - CCTV Video
fld<U uyck mqia;ld,h wi< O¾umd, udjf;a msysá iïm;a nexl=fõ Èk 365 iqmsß YdLdj fj; Bfha ^27 od& fmrjre 7'10 g uqyqKq wdjrKh lrf.k lvd jeÿKq ikakoaO mqoa.,hl= wdrlaIl ks,Odßkag myr§ nexl= fiajlhkag urŒh ;¾ckh lr tys ;snQ remsh,a ,laI 55 uqo,la fld,a, ld m<d f.dia we;'fmdfydh Èkfha mjd újD;j ;efnk fuu úfYaI nexl= YdLdj mj;ajd hkafka Wfoa 7 isg rd;%S 10 olajdh' tÈk Wfoa 7 g nexl=j újD; lr fiamamqfjka uqo,a fldgila bj;g f.k ojfia .kqfokq lghq;= i|yd wjYH uqo,a .Kka lrk wjia:dfõ fuu fld,a, lEu isÿlr we;'

 h;=remeÈhlska meñ‚ fld,a,lre uqyqK *q,a f*aia fy,aughlska wdjrKh lrf.k celÜgqjla me<| fvksï l,siulao we| isg we;'Tyqf.a lf¾ .uka u,a,lao ;sî we;'

Tyq uqyqK wdjrKh lrf.k nexl=jg we;=¿ùug W;aidy lrkq ÿgq wdrlaIlhska fofokd jydu ysia jeiqu yd celÜgqj .,jd we;=¿jkakehs mjid we;' tu wjia:dfõ th lrkq fjkqjg Tjqkag .sks wúh fmkajd .sks wúfha ñfgka wdrlaIlhskag myr§ fld,a,lre nexl=jg we;=¿ù we;' WoEik nexl=j újD;jQ fõ,dfõu ksidfoda wdrlaIlhska w; tu wjia:dfõ .sks wú ;sî ke;'


miqj nexl=fõ isá ish¨u wh fj; .sks wúh fmkajd ìhjoaod.;a fld,a,lre  l<uKdlre i;=j ;snqK ,laI 35 lao leIsh¾ ljqkagrfha ,laI 20 lao Tyq u,a,g oudf.k we;'tu wjia:dfõ msgqmi isá fiajlfhl= wk;=re ye`.ùfï fnd;a;u tîu ksid nexl=j mqrd ihsrka y~ me;sreK w;r ta iu. iellre l,n,ù m<df.dia we;' Tyq ihsrka y~g ìhùu ksid leIsh¾ ljqkagrh wi< ;snqK ;j;a remsh,a ,laI 20 l uqo,la wr.kakg wu;lù f.dia ;snqKs'

tfia hoa§ lsisfjl=g ÿrl:k weu;=ula ,ndfoñka .uka lrkqo olakg ,eì we;'fuu fld,a, lEu isÿjk wjia:dfõ fiajlhka 11 fokl= rdcldßfha fh§ isá njg mejefia' fuu uqo,a fld,a,hg nexl=fõu fiajh lrk whl= iïnkaO njg fmd,sish iel lrhs'

nexl=fõ iú lr we;s iSiSàù leurd o¾Yk u.ska iellref.a rej igykaj we;;a uqyqK iïmQ¾Kfhka wdjrKh lrf.k ;sfnk ksid myiqfjka y÷kd.kakg neßj f.dia we;'Tyq fy,augh me<| we;af;a uqyqfKa f,akaiqjla t;Sfuka miq njo iSiSàù idlaIs ,eî we;'isoaêh iïnkaOfhka fld<U wmrdO fldÜGdih iy fldïm[a[ùÈh fmd,sish mÍlaIK mj;ajhs'

 iellre ms<sn|j hï f;dr;=rla okafka kï" 
ia:dkdêm;s$ fld,a¨‍msáh fmd,sia ia:dkh - 011-2384382
ia:dkdêm;s$ wmrdO wxYh fld,a¨‍msáh fmd,sia ia:dkh - 011-2323330
hk ÿrl;k wxlhkag oekqï fok f,i fmd,sish lshhs'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය