HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Yasara  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


;dcq§ka iuග uf.a iïnkaOhla ;snqfKa keye & hidrd ish yඬ wjÈ lrhs''!

r.¾ l%Svl jiSï ;dcq§kaf.a urKh iajdNdúl  wk;=rla fkdj ñkSuereula njg wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j úiska wêlrK hg oekqï §fuka miq we;s ù ;sfnk wdkafoda,kd;aul ;;ajhka ksidu zhidrd wfíkdhlz hk kuo fï Èkj, kej;;a lr<shg meñK we;'

ta ksidu hidrd wfíkdhl fufkúh wod< isoaêh iïnkaOfhka fuu jif¾ ckjdß ui 15 jkod ,nd ÿka m%ldYh
wvx.= m%jD;a;sh kej; m, lsÍug wms ;SrKh lf<uq' my; oelafjkafka tys isxy, mßj¾;khhs'

˜‍2012 jif¾§ ßh wk;=rlska ñh.sh r.¾ l%Svl jiSï ;dcq§ka iuÕ ;udf.a lsis÷ iïnkaO;djla fkd;snQ njo lsis Èfkl tu l%Svlhd j uqK .eiS fyda fkdue;s njo hidrd wfíkdhl fufkúh mjid
isáhd h'


udOH jd¾;d j,g wkqj uyskao rdcmlaI uy;df.a mq;a fhdaIs; rdcmlaIf.a ysgmq fmïj;sh yd CSN kd,sldfõ ysgmq m%Odk úOdhl ks,Odßksh f,i lghq;= l< hidrd wfíkdhl fufkúh fï nj mejiqfõ jiSï ;dcq§kaf. urKhg fya;=j weh w;r ;snQ ziïkankaOhlaz fya;=fjka nj lshefjk m%jD;a;s uq¿ukskau m%;slafIam lrñks'

wod< isoaêhg ;u ku iïnkaO jQfõ flfiao lshd fyda ;uka fkdokakd nj mjid isák wfíkdhl fufkúh foaYmd,k jdis ,nd .ekSu i|yd Tyqf.a u;lh yd ;udf.a wd;au .re;ajh flf,id oeóug we;euqka l%shd lrkafka ukaoehs m%Yak lr isáhdh'

tfukau lsisÿ mokula fkdue;s yd úlD;s lrk ,o fujka mqj;a m<lsÍfuka je<lS isák f,i fjí wvú ysñlrejkaf.ka ;uka ldre‚lj b,a,d isák njo weh m%ldY lr isáhdh'˜‍Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය