HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

Yasara  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


;dcq§ka iuග uf.a iïnkaOhla ;snqfKa keye & hidrd ish yඬ wjÈ lrhs''!

r.¾ l%Svl jiSï ;dcq§kaf.a urKh iajdNdúl  wk;=rla fkdj ñkSuereula njg wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j úiska wêlrK hg oekqï §fuka miq we;s ù ;sfnk wdkafoda,kd;aul ;;ajhka ksidu zhidrd wfíkdhlz hk kuo fï Èkj, kej;;a lr<shg meñK we;'

ta ksidu hidrd wfíkdhl fufkúh wod< isoaêh iïnkaOfhka fuu jif¾ ckjdß ui 15 jkod ,nd ÿka m%ldYh
wvx.= m%jD;a;sh kej; m, lsÍug wms ;SrKh lf<uq' my; oelafjkafka tys isxy, mßj¾;khhs'

˜‍2012 jif¾§ ßh wk;=rlska ñh.sh r.¾ l%Svl jiSï ;dcq§ka iuÕ ;udf.a lsis÷ iïnkaO;djla fkd;snQ njo lsis Èfkl tu l%Svlhd j uqK .eiS fyda fkdue;s njo hidrd wfíkdhl fufkúh mjid
isáhd h'


udOH jd¾;d j,g wkqj uyskao rdcmlaI uy;df.a mq;a fhdaIs; rdcmlaIf.a ysgmq fmïj;sh yd CSN kd,sldfõ ysgmq m%Odk úOdhl ks,Odßksh f,i lghq;= l< hidrd wfíkdhl fufkúh fï nj mejiqfõ jiSï ;dcq§kaf. urKhg fya;=j weh w;r ;snQ ziïkankaOhlaz fya;=fjka nj lshefjk m%jD;a;s uq¿ukskau m%;slafIam lrñks'

wod< isoaêhg ;u ku iïnkaO jQfõ flfiao lshd fyda ;uka fkdokakd nj mjid isák wfíkdhl fufkúh foaYmd,k jdis ,nd .ekSu i|yd Tyqf.a u;lh yd ;udf.a wd;au .re;ajh flf,id oeóug we;euqka l%shd lrkafka ukaoehs m%Yak lr isáhdh'

tfukau lsisÿ mokula fkdue;s yd úlD;s lrk ,o fujka mqj;a m<lsÍfuka je<lS isák f,i fjí wvú ysñlrejkaf.ka ;uka ldre‚lj b,a,d isák njo weh m%ldY lr isáhdh'˜‍Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය