HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Wasim Akram shot at in Karachi, escapes unhurt  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


lrÉÑfha fjä m%ydrhlska
jiSï wl%u wkQkufhka fífrhs


ysgmq iqmsß l%slÜ l%Svl jiSï wl%ï wo nodod oyj,a mdlsia;dkfha lrÉÑ k.rfha§ jdykfha .uka lrk w;r t,a,jQ fjä m%ydrhlska wkQkufhka Èú .,jdf.k ;sfnkjd’


fuu isoaêh isÿj we;af;a lrÉÑ k.rfha l¾idia m%foaYfha§h’ Bg hdnoj msysá
mdlsia;dkq cd;sl l%Svdx.Kh fj; ish fudag¾ r:fhka .uka lrñka isá jiSï wl%ïg ud¾. ;onohla ksid uolg jdykh ukao.dó lrkakg isÿj we;s w;r ta iu.u ;j;a jdykhl isá kd÷kk ;=jlal= lrefjl= Tyqf.a jdykh foig fjä ;nd ;sfnkjd’ jydu jdykh fõ.fhka mojd t;ekska
msg;aj Èú fírd.kakg jiSï wl%ï iu;aj we;s w;r fjä myr ksid Tyqf.a jdykfha frdaoj,g w,dNydks isÿjQ nj jd¾;d jkjd’
isoaêfhka miqj mdlsia;dkq fmd,sish weu;+ jiSï wl%ï ,ndÿka lgW;a;rhg wkqj
fuu fjä m%ydrh ie,iqï iy.;j lrk ,oaola úh yels nj mjid we;’ fomsßila tlaj fuh l< njg ;udg f;areK nj;a ;ud ud¾. ;onoh ueo isrù isák wjia:dfõ Tjqka fomsßi w;r l:dnyla isÿjkq ÿgq nj;a tla jdykhla ;u jdykfha hdka;ñka ymamk w;r ta iu.u wfkla jdykhlska fjä m%ydr Èh;a jqK nj;a mjid ;sfnkjd’
fuu m%ydrh t,a, l< jdykfha wxlho jiSï wl%ï fmd,sishg imhd we;’
isoaêh iïnkaOfhka jeäÿr fmd,sia mÍlaIK l%shd;aul jk nj mdlsia;dkq udOH jd¾;d lr we;’ fï w;r mdlsia;dkq ysgmq kdhl yd foaYmd,k{ bïrdka ldka fï isoaêh fy<d olsñka ksfõokhlao ksl=;a lr we;’


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය