HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

UNP - SLFP National Government To Form  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


cd;sl wdKavqjg uyskao ms, úreoaOhs
Y%S,ksm nd.hhs'''iqis¨;a yeß,d''''''

uyskao ms,  úmlaIh njg m;ajk ,l=Kq


wo oyj,a mej;s Y%S,ksm uOHu ldrl iNd /iaùfï§ ckm;s ffu;%smd, isßfiakf.a fhdackdjla wkqj tcdmh iu. tlaj cd;sl rchla msysgqùug l:dny jQ w;r thg iq¿;rhlf.a úfrdaOhla wdj;a nyq;rh úiska wkque;sh ,nd§ we;'
 
fuu /iaùu hk w;rjdrfha fjk;a Y%s,ksm uka;%Sjreka yd ikaOdkfha wfkla mlaIj, uka;%Sjreka 60-65 muK iu. fld<U msysá m%ikak rK;=x.g wh;a ksjil ;j;a /iaúula meje;ajQfha ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaIf.a m%Odk;ajfhks' bÈß md¾,sfïka;=fõ§
ljrdldrfhka lghq;= l< hq;=o hkak Tjqkf.a idlÉPdj úh'
Tjqka fuu idlÉPdfõ§ cd;sl wdKavqjg úreoaOj woyia m< lr we;'
fuu idlÉPdjg úu,a".ïuxms,"jdiqfoaj"ÈfkaIa we;=¿ msßia tlaj isá kuq;a iqis,a iïnkaOjQfha ke;s nj jd¾;d jqKd' iqis,ag uyskaof.a /iaùfï fldgilg muKla
ys| ffu;%sf.a /iaùug hkakg yelshdj ;snqK;a Tyq tfia lr ke;s w;r uOHu ldrl iNdjg f.dia cd;sl rchg iydh §ug w;a Tijd we;'
ta wkqj miq.sh ue;sjrK iufha ikaOdkfha foms,la f,i lghq;= l< uyskao ffu;%S md¾Yajhka kej;;a bÈß md¾,sfïka;=fõ§ foms,la njg m;ajkq we;s njg i,l=Kq u;= lr ;sfnkjd'
±kg fmkS hk wdldrhg ikaOdk ffu;%S md¾Yajfhka ue;sjrK ch ,enQ 30 l muK msßil=;a ffu;%Sf.a wkq±kqu u; m;alrkakg kshñ; cd;sl ,ehsia;=fõ 12 fokd;a tl;=j 42 la muK tcdm cd;sl rchlg tlajkq we;'
fuu rchg àtkata 16 fokdo uqia,sï fldka.%ia 1 flkdo iydh olajkq we;ehs wfmalaId lrk w;r uq¿ .Kk 2$3 nyq;rhl wdKavqjla nj fmkS hhs'
uyskao ms, cúfm yd BmSãmSh iu. tlaj úreoaO mlaIh njg m;ajkq we;s nj ±kg fmkS hk ;;ajhhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය