HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

This Magic Drink lose your Belly Fat without Exercises  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


j¾;udkfha ld¾h nyq, Ôú;;a tlal f.dvla whg ;sfhk m%Yakhla ;ud Worh bÈßhg fkrd tk tl' fïlg m%Odku fya;= fjkafka md,khlska f;drj wdydr .ekSu yd jHdhdï fkdlsÍu jf.a foaj,a' t;a nh fjkak tmd' nfâ wkjYH fïo ;Ügqj Èh fjkak úYañ; ueðla mdkhla yok yeá wo  lsh,d fokakï 
we;a;gu Belly Fat ke;a;ï Wor wdY%s;j wêl f,i fïoh ;ekam;a fjkjd lshkafka Tnf.a fi!LH ;;ajh ;sfhkafka b;d wjOdkï l,dmhl lshk tlhs' fï Belly Fat ksid Tn frda. /ilg f.dÿre fjkak mq¿jka' weÿu frda.hg " mßjD;a;sh l%shd yß yeá isÿ fkdùu " ,sx.sl ÿn,;d " reêr kd,sld isyska ùu " ore m, wysñ ùu jf.a' wks;a tl Worh uyd le; úÈhg bÈrhg fkrd wdju YÍrh fldhs ;rï wj,iaiko' yß oeka wms n,uq flÜgq fjkak yok ueðla mdkh fldfyduo yokafka lsh,d

fïl yokak wms fhdod .kak 100] iajdNdúl foaj,a ksid nh ke;=j W;aiyd lr,d n,kak mq¿jka'

wjYH o%jh

ksú;s fld, wyqrla ^;uqkaf.a w;g wyq fjk m%udKh&
foys f.ähl hqI
b.qre lE,a,la
j;=r úÿrejla

fï ál tlg od,d fydog blender lr,d Woh wdydrh .kak úkdä 30lg l,ska fndkak

yßhg lfrd;a Tng blaukskau m%;sm, n,d .kak mq¿jka

t;a tlalu yeuodu fïl mdkh lrk .uka fïoh wvq wdydr lkak'  md,khlska hq;=j wdydr .kak

we;a;gu fï foaj,a ál tlg tl;= Wkdu Tfí YÍrhg wjYH Yla;sh fï mdkh ;=,ska Tng ,nd fokjd' fuys fïoh wvqhs' Yla;sh jeähs' foys yd b.qre j,ska Tfí Worfha fïo ;Ügqjg fl,skau myr § Èh lr yßkjd' tfykï W;aidy lr,d n,kak
fïl f,dalh mqrd m%isoaO jqkq fïoh Èh lr yßk úYañ; mdkhlaRecent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය