HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Preferential votes- General Election 2015  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


wfmalaIlhskaf.a ukdm m%;sM, n,kak fu;ekska tkak

2015 uy ue;sjrKfha tla tla Èia;%Slalj, wfmalaIlhska ,nd.;a ukdm wm fj; ,efnñka ;sfí'

tf,i ,efnk ukdm Èia;%Slal jYfhka my; mßÈ hdj;ald,Sk lrk w;r my; oelafjkafka tf,i hdj;ald,Sk lrk ,o ukdm ,ehsia;=h'ud;f,a Èia;%Slalh' –^tcdm &03&

01& jika; wÆúydf¾ & 75"926

02 & rxð;a wÆúydf¾ & 74"785

03 & wd¾' lúr;ak & 41"766


ud;f,a Èia;%Slalh' –^ikaOdkh &02&

01& ,laIauka jika; fmf¾rd & 79"309

02 & ckl nKavdr f;kakfldaka & 61"920fmdf<dkakrej Èia;%Slalh' –^tcdm &03&

01 & jika; fiakdkdhl & 75"651

02 & kd,l fldf,dkafka & 70"107

03 &isâks chr;ak & 41"295


fmdf<dkakrej Èia;%Slalh' – ^ikaOdkh &02&


01 & frdIdka rKisxy & 76"825

02 & isßmd, .ï,;a & 63"909


nÿ,a, Èia;%Slalh' – ^tcdm&05&

01 & yßka m%kdkaÿ & 200"806

02 & rùkao% iurùr & 58"507

03 &pñkao úf–isß & 58"291

04 & wrúkao l=ud¾ &  53"741

05 & jäfj,a iqf¾Ia & 52"318


nÿ,a, Èia;%Slalh' – ^ikaOdkh &03&

01 & ksu,a isßmd, o is,ajd & 134"406

02 & pdur iïm;a & 64"418

03 &f;akql úodk.uf.a & 43"517yïnkaf;dg Èia;%Slalh' – ^ikaOdkh &01&

01 & kdu,a rdcmlaI & 127"201

02 & uyskao wurùr & 84"516

03 & pu,a rdcmlaI & 80"621

04 & ã'ù pdkl & 51"939


yïnkaf;dg Èia;%Slalh' – ^tcdm &02&

01 & ið;a fma%uodi & 112"649

02 & È,sma fjowdrÉÑ & 65"391yïnkaf;dg Èia;%Slalh' – ^cúfm& 01&

01 & ksyd,a .,mam;a;s12"162


fudKrd., Èia;%slalh  –^tcdm &02 &

01'rxð;a uoaÿunKavdr & 82"316

02'wdkkao l=udrisß& 44"007fudKrd., Èia;%slalh  –^ikaOdkh & 03&


01' úð; fnref.dv & 74"313

02' iqfïod chfiak & 69" 082

03'moau WohYdka; & 57"356


;%sl=Kdu,h  Èia;%slalh  –^tcdm &02&

01'wíÿ,a,d uyrE*a & 35"456

02'bïrdka  uyrE*a& 32"582


;%sl=Kdu,h  Èia;%slalh  –^b';'w'l &01&

01' wd¾'iïnkaOka & 33"834


;%sl=Kdu,h  Èia;%slalh  –^ikaOdkh& 01&

01' tia' mqxÑks,fï & 19"953


ud;r  Èia;%slalh  –^ikaOdkh &05&

01'v,ia w,ymafmreu 105"406

02'ksfrdaIka fma%ur;ak & 99"762

03' uyskao hdmd wfíj¾Ok & 97"918

04' ldxpk úf–fialr & 83"278

05' pkao%isß .cër & 54"251


ud;r  Èia;%slalh  –^tcdm &03&

01'nqoaêl m;srK & 98"815

02'ux., iurùr & 96"092

03' id., r;akdhl & 85"771Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය