HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

news  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


.eyeKqka j| lrk wðk fudfgda

lEu ri .ekaùu i|yd úúO rildrl j¾. j¾K ldrl j¾. f.or§ msi .kakd wdydr j,g;a tl;= lrkakg fndfyda fokd yqre ù isákjd'

fï w;r m%Odk ri ldrl j¾.hla ;uhs wðkfudfgda lshkafka' lv lEu j,g kï wðkfudfgda úYd, jYfhka tl;= lrkjd' ojg ri fydhdf.k f.or lEu j,g;a wðkfudfgda tl;= lrk Tn okakjdo wðkfudfgda j,
w;=re m%;sm, b;d Nhdkl jk nj'fuys úYd, jYfhk wvx.= jkafka fudfkdfidaähï .aÆfldfkaÜ kï ridhk o%jHhhs'

fudfkdfidaähï .aÆfldfkaÜ tfyu;a ke;akï òS>a YÍrhg úúO wys;lr n,mEï t,a, lrkjd' iakdhq wdndO" iqIqïkdjg ydks meñ”u" wxYNd. ;;a;aj" we,aihsu¾ia frda.h" mdlskaika frda.h jeks frda. .Kkdjlg fya;= ldrlh f,i fuh fidhdf.k ;sfnkjd'

ldka;djka j| lrk MaC´S frda. ;;a;ajhgo òS>a fya;= ldrlhla jkjd'

fumuK l,a Tn wdydrhg f.k ;sfnkafka fl;rï ydkslr o%jHhlao lshd oeka Tng meyeÈ,s we;s'

fï .ek mÍlaIK mj;ajk ffjoH lKavdhul m%Odkshd jk ffjoH fí,af,dla úiska mjikafka fï òS>a u.ska isÿ jQ ydksh j,lajd .ekSug yels ;dla fld< mdg wdydr lEug .ekSu Woõ jk nj;a fidhdf.k ;sfnkjd'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය