HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

New Ministers To Sworn-in on Thursday 27th  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


weu;s uKav,h Èjqreï §u n%yiam;skaodg l,a hhs
leìkÜ-52 ^tcdm35 Y%S,ksm17&
ksfhdacH-30 ^tcdm15 Y%S,ksm15&
rdcH-10 ^tcdm03 Y%S,ksm07&


kj rcfha weu;s OQr ,ndfok wh .ek ;ju;a wjika ;Skaÿ ,ndf.k ke;s ksid Èjqreï §u ,nk n%yiam;skaod^25& olajd l,a oud we;' flfia fj;;a weu;sjreka .Kk .ek wjika ;Skaÿjla Bfha iji jkúg f.k ;snqKs'
ta wkqj ,nk n%yiam;skaod 27 iy isl=rdod 28 foÈku weu;sjreka fldgia folla f,i
Èjqreï fokakg kshñ; nj foaYmd,k wdrxÑ
fy<s lrkjd'
kj rcfha weu;sjreka ixLHdj .ek miq.sh Èkj, úúO ixLHd f,aLk fy<sorõ jqK w;r tla tla wh úúO .Kka bÈßm;a lrd' kuq;a Bfha 24 iji jkúg w.ue;sjrhd iy ckm;sjrhd tlaj isÿ l< idlÉPd wkqj weu;s úIhhka iïnkaO wjika ;SrK f.k we;' ta wkqj leìkÜ weu;sjreka 52 la m;alsÍug kshñ;h'
tu 52 ka 35 la tcdmhg;a 17 la Y%S,ksmhg;a fn§ hkq we;'
ksfhdacH weu;sjreka 30 la m;a lrk w;r thska 15 la tcdmhg;a 15 la Y%S,ksmhg;a fn§ hkq we;' rdcH weu;s OQr 10 la msßkuk w;r thska tcdmhg 3 la yd Y%S,ksmhg 7 la §ug kshñ;h'
fï wkqj kj rcfha iïmQ¾K weu;sjreka ixLHdj 92 ls'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය