HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

look 15 years younger - The Magic Recipe  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


wjqreÿ 15 lska ;reK fjuqo
Tn uú; lrjk ueðla jÜfgdarej fukakwjqreÿ oyhlska fyda my<jlska ;reK fjkak leu;so @ ljqo wlue;s tfyu fjkak' Tkak uu wo lshd fokak hkafka wdkafoda,kd;aul jÜfgdarejla' ñka Thd, ;reK fjk yeá oel, uú;hg kï m;a fõú' oeka Tng ñ, wêl ma,diaála ie;alï kï lsÍug wkjYHhs' fï úiañ;
l%ufõoh Tn;a y;ayod n,kjkï b;d myiqfjka wjqreÿ myf<djlska ;reK fjkak mq¿jka'

wjqreÿ 70 l ldka;djla fuh y;ayod n,d wjqreÿ 15 lska jhi wdmiaig ;reK fmkqu ,nd.;a nj mejfikjd' fuh Ndú;fhka wef.a ifï /<s bj;a ù iquqÿ iqisks÷ iula ,nd.ekSug yels ù ;sîu kï uú;h okjkakla'wjYH o%jH

- ,skaiSâ f;,a ^yK f;,a& wjqkai 3'3 ^ñ,s ,Sg¾ 100 la&
- uOHu m%udKfha f,uka f.ä folhs
- iqÿ ¿Kq f.ähhs
- ó meKs .%Eï 500

;kd .kakd whqre iy Ndú;d lrk whqre

iqoaolrk ,o iqÿ ¿Kq ìla ál f.k" fmd;a; iys; iy fmd;a; bj;a lrk ,o f,uka f.ähla iu. tl;= lr fyd|g Blend lr.kak' wUrd .;a ñY%Khg ñ meKso" ,skaiSâ f;,a o oud fyd¢ka ñY% lr.kak' úÿre n÷kl ñY%Kh oud fyd¢ka iS,a lr YS;lrKhla ;=< ;nd .; hq;=h'

ñka f;a yekaola muK f.k ojig ;=ka jrla lEug meh Nd.hlg fmr mßfNdackh lrkak'

 

fuys .=K

,skaiSâ f;,a YdL fydafudakhls' tys linoleic ^Tfï.d-6&" oleic wï,h ^Tfï.d-9&" iy palmitic fïo wï, wvx.= h' fïjd f,uka iu. taldnoaO ù m%;sTlaisldrl ;khs' f,uka j, Vitamin C b;du;a fyd| m%;sTlaisldrlhls' iqÿ ¿Kq reêrfha mrfmdaIs;hka iy reêrjdyskS mú;% lrjhs' meKs u.ska f,a j,g ukd fmdaIKhla f.k foa'

fïl y;ayod n,, fjki n,, wmsg;a lshkak wu;l lrkak tmd'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය