HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Joss-sticks increase cancer risk  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


is./Ü ÿug jvd y÷kal=re ÿu úihs
fya;=j weiqfjd;a uú;h okjhs


y÷kal=re"lÜgl=ukac,a wdÈfhka ksl=;a flfrk iqj| ÿï is./Ü ÿug jvd ñksia isref¾ ffi, j,g úI iys; nj wÆ;a u m¾fhaIKh lska fy<sfjhs'

iqj| ÿï is./Ü ÿug jvd cdk úm¾hdildrl" cdkj,g úi iys; yd ffi,j,g úI iys; nj wOHhkh ;yjqre lr ;sfí'tys ir, w¾:h kï iqj| ÿï wd>%dK fhka cdkuh úm¾hdihla isÿ jk nj hs' bka ffi,j, cdk fjkialï we;sfjhs' fï ish,a, ms<sld yg.kSulg fya;=ldrl jk nj tu wOHhkh wk;=re w`.jhs' ish wOHhkh f,dj mqrd ikaÿkal=re yd iqj| ÿï ksIamdokfhys w.ehqulg fya;=ldrl jkq we;ehs m¾fhaIlfhda n,dfmdfrd;a;= fj;s'

kj wOHhkh .ek lreKq olajk n%s;dkH fmky¿ mokfï fi!LH WmfoaYl ffjoH ksla fydmalskaika m%ldY lrkafka iqj| ÿï we;=¿ úúO wdldrfha ÿï úi iys; úh yels nj fï u.ska o ikd: lr we;s nj hs'

úfYaIfhka fmky¿ wdndO iys; iqj| ÿï wd>%dK fhka wE;a lr ;eîug yd foudmshka orejka bÈßfha y÷ka l=re oe,aùfuka je<lS isàug fï fidhd .ekSu jeo.;a nj Tyq fmkajd fohs'

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය