HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

How to Get Rid of Dark Lips Naturally  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


Tfí f;d,a l¿ meye;so@
fukak tfykï f.or§ idod.;yels úiañ; l%u 10la


wo uu Tng f.k tkafka Tn uú;h okjk lreKla' kd o¿ jk f;d,a fm;s j,g Wreulï lshkakg Tng;a jrï fuu.ska ysñjkjd fkdwkqudkhs' fuh úfYaIfhkau wfma ldka;d rislhka ioyd jqj;a msßñ Tngo mdúÉÑ lrkakg mq¿jka' lD;su wdf,amk fjkqjg fuu iajNdúl T!IO mdúÉÑ lsÍu fi!LHg jf.au idlal=jg;a jdis f.khs'
w;=re wdndO ke;'1' ómeKs iy f,uka

ómeKs iy f,uka ñY%Kh iod YS;lrKfha ;nkak' ñY%Kh fof;d,a u; ;jrd meh lSmhla isá fidaod yßkak' Èkm;d fuf,i lrkak' f,uka j, we;s me.sß wj meyeh wju lrhs' ómeKs j, we;s fmdaIl iu fmdaIKh lrhs' f;d,a frdai meye .ekaùug Woõ lrhs'

2' .a,sißka

.a,sißka fof;d,a j, f;;ukh mj;ajdf.k hdug Woõ lrhs' rd;%sfha wdf,am lrkak'

3' j;=r

j;=r wvqlu fkdfyd;a úc,kh úh,s l¿ meye f;d,a we;slrhs' wjYH muK j;=r mdkh lsÍu fydou úi÷uhs'

4' îÜ w, ^îÜrEÜ&

îÜrEÜ lene,a,la fof;d,a u; úkdä 5la ishqïj w;=,a,kak" ál fj,djla hqI iug Wrd .ekSug isákak'

5' lD;su f;d,a wdf,amk wju lrkak

lD;su wdf,amk iajNdúl meyeh fjkialr wjmeye .ekaùu we;s lsÍug mq¿jka' ieu úgu T!IO ix>gl we;s ksIamdok Ndú;d lrkak'6' msms[a[d hqI

msms[a[d hqI ñY%Kh fof;d,a u; ;jrd meh lSmhla isá fidaod yßkak'

7' T,sõ Oil

T,sõ Oil f;d,a f;;aj iy uDÿj ;nd .ekSug Woõ fõ' kejqï T,sõ Oil iaj,amhlska f;d,a rd;%shg uidÊ lrkak' isks álla T,sõ Oil iu. ñY% lr wdf,amhla idod.kak' fuh i;shlg jrla udi lSmhla wdf,am lrkak'

8' isks

isks ñh.sh iu bj;a lsÍug b;d fydo o%jHhls

    isks fïi ye§ 3 iy ng¾ fïi ye§ 2 ñY lr .,jkak' i;shllg jrla lrkak'
    isks fïi ye§ 1 iy ómeKs fïi ye§ 1'iy wdukaâ Ths,a fïi ye§ ½ ñY% lr wdf,am lrkak' i;shllg jrla lrkak' f;d,a uDÿ iy meyem;a lrhs'

9' ñ meKs

    ñ meKs f;d,a f;;aj iy frdai meye .kajhs'
    ieu rd;%shl§u wdf,am lr Woeik WKqiqï j;=ßka fidaod yßkak'
    lv, msá ^gram flour&" fhda.Ü fïi ye§ ½ iy ñ meKs ñY% lr wdf,amhla f,i iod meh ½ .,ajd WKqiqï j;=ßka fidaod yßkak'

10' f,uka iy ly

f,uka hqI iy ly ñY% lr f;d,a u; ;jrkak' úkdä 10 muK ;nd WKqiqï j;=ßka fidaod yßkak'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය