HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

How do girls-women feel during menstruation  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


udia iqoaÈh ke;skï Tima ùu <x jk úg ldka;djkag oefkk wmyiq;d

udislj isÿjk wd¾;jh ksid fndfyda ldka;djka wmyiq;djg m;afjhs' kuq;a fuu fõokdjka frda. ,la‍IK fkdjk nj Tn jgyd .; hq;a;ls' fï bka lsysmhls'

mshhqrej, fõokdj

Tima iufha isref¾ we;sjk fydafudak fjkiaùu yd fm%dfciagfrdaka fydafudak jEiaiSu ksid mshhqrej, iq¿ fõokdjla we;súh yelshs' fuh frda. ,la‍IKhla fkdj fydafudak fjkiaùula ksid isÿjkakls' kuq;a
wd¾;jfhka miqj;a fõokdj we;akï jydu ffjoHjrhl= fj; hkak'YÍr WIaK;ajh by< hEu

Tima iufha isÿjk fjki iuÛ Tfí YÍr WIaK;ajho by< hhs' äïn msgjk úg YÍr WKqiqu by< hEu idudkH ;;a;ajhls'

j;=r jeämqr wjYH ùu

Tima iufha§ Biag%cka fydafudak Y%djh jeälr fydafudak wiu;=,s;;djla we;s lrjhs' fï ksid YÍrhg fï ld,h ;=< c,fha wjYH;dj jeäfjhs' Tima iufhka miqj kej; th h:d ;;a;ajhg m;a fjhs'

ÿUqre meye;s reêr msgùu

ienúkau fuho b;du idudkH ;;a;ajhls' Tima iufha§ fhdaks ud¾.fhka ;o r;= ÿUqre meye;s reêrh msgùu kï frda.hla fkdfõ'

Worfha fõokdj

Tima we;sjQ uq,a Èk lsysmfha Worfha wêl fõokdjla we;súh yelshs' fuho isÿjkafka fydafudak l%shdj,sfha fjkia ùfuks' kuq;a fuu fõokdj È.gu mj;shs' kï ffjoHjrhl= fj; f.dia mÍla‍Id lr .ekSu iqÿiqhs'

nv oe`.,Su yd Tlaldr we;sùu

fï ld,fha§ Worfha we;sjk oeÛ,Su fyda jukh hEu jeks ;;a;aj kï frda. ,la‍IK fkdfõ' .¾NdI ì;a;sj, isÿjk fjki ksid Worfha l%shdldß;ajhg jk ndOdj ksid fujeks wjia:d we;s úh yelshs'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය