HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Homemade Hair Straightening Gel  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


Tn uú; lrjk iajNdúlj fldKavh Straight lrk l%uh
iajNdúl Hair Jel f.or§u ;kd .uq
ji úi keye - lD;Su tajd fuka fldkafâ iqÿ fjkafka keye


Tkak wo uu lshkak hk foa wy, Thd, mqÿu fjkak;a mq¿jka' fudlo lfvka i,a,s §,d .kak fyhd¾ fc,a ksid fldkafâ wl,g iqÿ ùu ksid úfYaIfhka wfma msßñ md¾Yajh uy;a wmyiq;djhlg m;a fjkjd' tfiau ldka;djla fukau msßñ md¾Yajh fldKavh Straight lsÍug ieÆka .dfka i,a,s úhoï lr ld,h ld oukjd' tfy;a wo uu lshd fok fyor§u ;kd.kakd mq¿jka fyhd¾ fc,a
^Homemade hair straightening gel& lsisu wys;lr ridhkslhla ke;s" lsisu úhoulska f;drj lD;Su fyhd fc,a fuka fkdj fuh lD;Su tajdg jvd ysi fla iDcqj ;nd .ekSfï yelshdj we;s iajNdúlj ms<sfh< lrk ,o tlls' fldákau lshf;d;a iajNdúl iy fi!LH iïmkak fyhd fc,a tlls'

 

 fï iajNdúl fyhd¾ fc,a j, fi!LHu .=K

úfYaIfhka i|yka l< hq;=hs fï fyhd¾ fc,a ixfhda.h u.ska ysi fla j¾Okh we;s lrjkjd' jvd;a §ma;su;a" iqisks÷ flaY l,dmhlao ,nd fohs'ñka ÿ¾j¾K jQ ysi fla iy ÿ¾j, ysi fla j,g ukd fmdaIKhla ,nd § Yla;su;a flia l<Ulao ,nd fohs' lD;Su fyhd fc,a fuka fkdj m%;s,dN rdYshla fï iajNdúl fyhd fc,a u.ska ,nd .; yel' tfiau fï iajNdúl fyhd fc,a ysi fla uq,gu f.dia ukd fmdaIkhlao ,nd foñka mqÿu iy.; f,i ysi fla iDcq lrjhs'

oeka wms n,uq flfiao fï iajNdúl fyhd¾ fc,a ;kd .kafka lshd'

wjYH wuqo%jH

- ma,elaia yK weg ^Flax seeds&
- fldaudßld uoh
- t~re f;,a
- f,uka hqI
- ó meKs

;kd .kakd l%uh

- WKq j;=r fldamam tllg yK weg ^Flax seeds& f;a ye¢ tlla tla lrkak'
- bkamiq nqnq¿ k.sk ;=re u| .skafka ;nkak
- bka miq th isis,a ùug me;a;lska ;nkak
- bkamiq th fmrd f.k oeka thg b;=re wuqo%jH tl;= lrkak' fldaudßld uo f;a ye¢ folla" f,uka hqI f;a ye¢ tlla" t~re f;,a f;a ye¢ folla" ñ meKs f;a ye¢ folla thg tl;= lrkak' oeka yekafoka fyd|g lj,ï lr.kak' oeka Tfí iajNdúl fyhd fc,a iqodkï'

 


Ndú;d lrk wkaou

ysi fla u| WKqiqï c,fhka f;ud uDÿ f,i ysi fla j, wdf,am lrkak' uq< flaY olajdu wdf,am lrkak' uq< flaY j, isg w.siai olajd msßuÈñka wdf,am lrkak' bkamiq úkdä 30 l muK ld,hla th ;nkak' oeka uDÿ lkaäIk¾ tlla Ndú;d lr isis,a c,fhka ysi fla fidaokak' oeka ysi fla úh,d .ekSug ;=jdhla Ndú;d fkdlrkak' mkdjlskau mSrd Tfí ysi fla fõ,d .kak'


hï wmeyeÈ,s;djhla fjf;d;a fuh ;kd .kakd whqre ùäfhdafjkau n,kak


oeka Tfí ysi fla j, fjki n,kak' §ma;su;aj iDcqj ^Straight& we;s ysi fla oel Tn uú;hg m;a fõú'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය