HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

General Election 2015: Losers  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


Y%S,ksm m%n,hka /ilg
uka;%S OQr wysñjk ,l=Kq


±kg .Kkh lrñka mj;sk ukdm Pkao ms<sn| wm fj; ,efnk ks, fkdjk wdrxÑ wkqj ffu;%S rch hgf;a weu;slï ,nd.kakg .sh tcksi msßjr w;r jeäfofkl=g ukdm wvqù md¾,sfïka;= wiqk fkd,eîfï ;;ajhla Woa.;j we;'
miq.sh ld,fha ue;sjrK fõÈldfõ§ yQ ix.%yhkago fï we;eï wh ,lajQ w;r
fï jeä fokd fujr md¾,sfïka;= ue;sjrKfhka mrdchg m;aj we;ehs ks, fkdjk wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs'
tu msßi w;r ud;r Èia;%Slalfhka ;rÕ l, ysgmq
weu;s
,laIauka hdmd" l¿;ßka ;rÕ l, uyskao iurisxy" l=reKE.,ska ;rÕ l, Ydka; nKavdr" ud;f,a kkaÈñ;% talkdhl" .d,af,a mshfiak .uf.a yd fudkrd., úð;a úð;uqks fidhsid yd c.;a mqIam l=udr hk ysgmq wud;Hjrekaf.a kï i|yka fjhs
yïnkaf;dg ,ehsia;=fõ ksrEmud rdcmlaIgo fï brKu w;aj ;sfí'
fï w;r uykqjr ,ehsia;=fõ tia'ì' Èidkdhlo jeg Wv isák nj jd¾;d fjkjd'
flfia fj;;a ,efnk wdrxÑ wkqj uyskaog úreoaOùu ksid fï m%;súmdlh w;aÿgq fï wh w;ßka ysgmq weu;sjreka fofofkl=g cd;sl ,ehsia;=j yryd uka;%S OQr ,ndfokakg ckm;sjrhd iQodkñka isák njo jd¾;d jqKd'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය