HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

foot massagers do the healing back pain.  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak 
hám;=, iïNdykh lrñka fldkafoa fõokdj iqjlr .kafka fufyuhs' VIDEO
Tfí hám;=f,a udhsu" lfYareldj iu. wfkHdakH jYfhka tlg iïnkaO ù mj;sk nj Tn okakjdo @ fldkafoa fõokdj m%lafIamkh lrkakdjQ fõokd ,laIh f,io tu ia:dkh y÷kajkak mq¿jka' tu ia:dkh iïNdykh lsÍfï§ fldkafoa fõokdj" wd;;sh iy oeä nj iukh jkafka tu ksihs'my; mska;+rfhka fmkajd ;sfnk tu ia:dkh iïNdkh lsÍug Tng fkdyels kï" fjk wfhla ,jd fyda tu ia:dkh iïNdykh lr.;a;dg jrola keye'

tf,i isÿlrk m<uq iïNdykfha§u Tng jvd;a fyd| m%;sm,hla oel.kakg mq¿jka fõú' tu ia:dkh iïNdykh lrk úg Tng iem myiqjla oefkkjd jf.au fi!LH m%;s,dN /ilao ,efnkjd' wmg jd¾;d fjk mßÈ" fyd| m%;sm,hla ,nd .ekSug kï iïNdykh i|yd ñks;a;= lsysmhla jeh lsÍug Tng isÿfjkjd'

iïNdykh isÿl, hq;= ksjerÈ l%uh

by; mska;+rfha Wmldrh we;sj" Tfí hám;=f,a msysgd we;s tu lfYareld ,laIhka jvd;a fyd¢ka y÷kd .kak' ll=,a yria fldg mqgqjla u; ys| f.k tla ll=,la Tfí w; u;g .kak' iïNdykh l,hq;= tu ia:dkh msysgd we;af;a hám;=, me;a;g fjkak" uymg we.s,af,a isg úÆU olajd Èfjk m%foaYfhahs' tu ia:dkh Tfí lfYareldfõ m%lafIamkh f,io y÷kajkak mq¿jka'

oeka Tn l,hq;= jkafka is;ska ujd.;a tu lfYareld f¾Ldj wf;a uymg we.s,af,ka f;rmSuhs' Tn fldkafoa fõokdjlska fmf,kjdkï" ta i|yd f;rmsh hq;= ia:dkh l=ulao hkak y÷kd.kakg Tng mq¿jka fõú'

tf,i f;rmk úg" fõokdj f.k fok we;eï ia:dk uola bÈó we;snjla Tng oefkaú' tu ia:dkhka fyd¢ka y÷kdf.k f;rmSfu§ th Tfí lfYareldjgo n,mdkjd' tu.ska fldkafoa fõokj iy wd;;sh iqjlr.kakg Tng mq¿jka'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය