HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Check these unfruitful issues in your birth chart  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


Thd,f.a flakaofr;a fï fodaI ;sfhkjo n,kak
jekaoUq" nyq újdy" wújdyl" ird.S fodaI iy j| fodaIfmdfrdkaoï ne,Sfï§ i,ld n,k fodaI lsysmhla .ek Tn oekqj;a ùu b;d jeo.;a' jekaoUq" nyq újdy" wújdyl" ird.S fodaI iy j| fodaI hk fodaI fhfok wdldr rdYshla we;'


jekaoUq fodaI

    ia;%S flakao%fha 7"8 ia:dk j, l=c" Yks" rdyq" fla;= jeks mdm .%yhka jeä m%udKhla isàu;a mqreI flakao%fha 7"8 ia:dkj, mdmSka ke;sùu yd mdmS .%y oDIa:s ke;sùu mqreI udrl fhda.hls'

    flakao%hl y; wg wêm;s .%yhka fofokd fhda.j fyda mßj¾:kh ù ^y; wêm;s wfÜ;a wg wêm;s yf;a;a isàu& isák flakao%j,g tf,iu we;s flakao% újdyhg .; hq;=h' ke;akï jekaoUqfõ'

    fïI fyda jDYaÑl rdYs.; pkao%hd mdm .%yhkag ueÈù ^pkao%hdf.a wxYlhg fomiska wdikakfha mdm .%yhka isàu& isàu jekaoUq fodaIhls'

    ia;%S flakao%fha y; wêm;s .%yhd ÿn,j mdmSka iu. fhda.j fyda mdm oDIa:sj yh wg fyda fod<fya msysàu jekaoUq fodaIhls'

nyq újdy fodaI

    flakao%hl y;a jekakdêm;shd isl=re iu. fhda.j ^y; wêm;s isl=re jk úg isl=re .%yhdj i,lhs'& ñ:qk" Okq" ók hk oaú;aj rdYshl ;ekam;a ùu'

    yf;a mdm .%yhka ;sfofkl=g jeä m%udKhla isàu'

ird.S fhda.

    isl=re l=c fhda.h rú isl=re fhda.h rdyq isl=re fhda.h ldu fhda. f,i ie,fla' tjeksu flakao% .e,msh hq;=h'

wújdyl fodaI

    y; wêm;shd yd isl=re .%yhka fofokdu kSp ùu ^y; wêm;s isl=re jk úg isl=re kSp ùu&

    Yks ux., fodaIh ^by; ioykal<& yf;a fyda ,.akfha fh§u

    l=c rdyq fhda.h yf;a fyda wfÜ fh§uj| fodaI

    my wêm;s yd n%yiam;s .%yhka fookdu kSp ùu

    miajekakdêm;s Yks iu. fhda. ùu'

    miajekakdêm;o yd .=re .%yhka fofokdu fïI" ñ:qk" isxy" lkHd hk j| rdYs j, ;ekam;a ùu

    ia;%S mqreI fofokdf.au flakao%j, mfya rdyq isàu

    my yh ia:dk j, ÿ¾j, mdm .%yhka ;ekam;a ùu'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය