HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Chamal Rajapaksa To Select as Opposition Leader  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


úmlaIfhaa tcksi 16 øúv 16 cúfm 6
úmlaI kdhl f;darkafk ÿñkao

pu,ag ,efnk ,l=Kq


mQ¾j ue;sjrK iufha isg werô ikaOdkfha w¾nqoh ue;sjrK iufha yd bka miqjg;a ;ju l%shd;aul jk w;r uyskaof.a yd ffu;%Sf.a meg,s,s ,syd .kakg neßj ikaOdkh ;ju;a ÿla ú¢ñka isà'
±kg jd¾;d jk wdldrhg weu;sOQr fnod.ekSu iïnkaOfhka we;sjQ w¾nqo úi|df.k we;s w;r th wjia:d 4 l§ l,aoud ±ka ,nk ui 4 jkodg ish¨ weu;sjreka
Èjqreï§ug fhdackdù we;'
fuu wjika l,ahdug fya;=j cúfmh u.ska weu;sOQr jeälsÍu iïnkaOfhka
újdohla b,a,d isàu;a md¾,sfïka;=j 1 jkod /iajQ miq tho isÿ lrkakg isÿùu;ah'ta w;ru Y%S,ksm ixj;airho 02 jkodg fhfok neúkao fuu lghq;a; 04 odg l,a oud we;'±kg jd¾;djk wdldrhg kj md¾,sfïka;=fõ  úmlaIfha tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfhka 16 fofkl=o øúv ikaOdkfhka 16 fofkl=o cúfmka 6 fokl=o wiqka .kakd w;r ish,a,ka 38 ls' úmlaIfha nyq;rh ksfhdackh lrk m%Odk mlaIhlska úmlaI kdhl OQrh kï lrkakg kshñ; ksid tcksi uka;%Sjrfhl= úmlaI kdhlùug bvlv jeäh'

fuu uka;%Sjrhd jkakg miq.sh Èkj, uyskao rdcmlaI"l=udr fj,a.u"ÈfkaIa .=Kj¾Ok wd§kaf.a kï fhdackd jqjo Bfha ikaOdk uyf,alï ÿñkao Èidkdhl mjid we;af;a ;uka uyf,alï yeáhg kï lrk flkd úmlaI kdhl jkq we;s nj;a ;ukaf.a woyi pu,a rdcmlaIg th ,nd§ug;ah'

ta wkqj wdKavq mlaIfha wfhl= úmlaI kdhlhd f;dark wuq;= isÿùuo isÿùug kshñ;h'
fuu woyi .ek uõìu mqj;am;g woyia m<lrk pu,a rdcmlaI ysgmq l;dkdhljrhd úmlaI kdhl ùug ;ukaf.a wlue;a;la ke;s njo lshd we;'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය