HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Canadian firm patents inflatable space elevator  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


wNHdjldYhg hk l=¿k
lsf,daóg¾ 20la Wie;s wNHjldY fidamdkh


wNHjldY .uka i|yd jeh jk uqo, wvq lsÍu i|yd lefkaähdkq wNHjldY iud.ula jk f;d;a ;dla‍IKsl iud.u úiska bÈßm;a l< wNHjldY fidamdk ie,iqulg weußldkq fmagkaÜ ysñlu ,eî we;ehs
jd¾;d fõ'fuu wNHjldY fidamdkh lsf,daóg¾ 20la Wiska hq;= jkq we;s w;r th f,dalfha Wiu f.dvke.s,a, jk óg¾ 829la Wie;s vqndhsys n¾ð l,s*d f.dvke.s,a,g jvd 20 .=Khla Wiska jeä jkq we;'

 wvq jdhq mSvkh ksid YÍr ;r,hka jdIamSNjkh jk lsf,daóg¾ 19l wdïiafg%daka iSudjo blaujd fuu wNHjldY fidamdkh ie,iqï lr ;sîu úfYaI;ajhls'

th ;=< mSvkh r|jd .ekSu i|yd úfYaI WmC%uhla Ndú;d lrkq we;'

 

f;d;a ;dla‍IK iud.u mjikafka wjYH bkaOk m‍%udKh wvq ùu ksid mD:súfha ia:rf.da,fha isg hdkd wNHjldY.; lsÍu jvd ld¾hla‍Iu jk njhs'

wNHjldY fidamdkfha uqÿfka bÈlrk m¾hka;hl isg fuf,i wNHjldY hdkd Èh;a flfrkq we;s w;r bka wNHjldY .uklg jehjk bkaOk j,ska 1$3la b;sß lr.; yelsjkq we;s njhs'

fï w;r fuu wNHldY fidamdkh úoHd;aul m¾fhaIK" wNHjldY ixpdrl l¾udka;h" ikaksfõokh iy iq<x n,Yla;s ksIamdokh i|ydo Ndú;d l< yels jkq we;ehs mejfia'

ñka fmr reishdkq úoHd{ fldkaiagkaghska Üish,afldõials úiskao NQ ia:dkSh lla‍Ih fj; flan,hla iúlsÍug fhdackd l< kuqÿ lsf,daóg¾ 36000la ÿrg bÈl< yels ;dla‍IKhla fkdue;sùu fya;=fjka th bj; oeñKs'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය