HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Boy With 3 Penises Undergoes Surgery To Live With One  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


YsIaK ;=kla tlal orefjla bmfohs
ie;alulska wks;a fol bj;a lr,d


bkaÈhdfõ W;a;r m%foaYa ys widudkH Wm;la isÿ jqKd' fï Wmka msßñ orejdg YsIaK ;=kla msysgd ;snqKd'

fï orejd uqïndhs ys frday,l úfYaI{ka msßila úiska mßlaId lsÍfï§ fidhd .;af;a bka tl YsIakhla muKla Tyqg uq;%d msg lsÍug fhdod .ekqKq nj;a Bg wu;rj
Tyqg ndysrg újr jQ .=ohla fkd;snQ nj;ah'jeäÿr mÍlaIK j,ska miq fï orejdg meh yhl muK ixlS¾K ie;alï lsysmhla isÿ lrkq ,enqjd' tys§ wkjYH YsIaK fldgia fol bj;a lrkq ,enQ w;r uyd nvje,g iïnkaO l, lD;%su k,hla u.ska u, meye lrkakg bv i,id fokq ,enqjd'

 thska miq orejdg idfmalaIj jvd fyd| ðjk ;;ajhla ,nd .; yels jkq we;s'

fï ;;ajh b;du ÿ¾,N ;;ajhla nj lshd isá ffjoHjreka th Diphallia f,i y÷kajk nj m%ldY l<d' fujeks ;;ajhla we;s jkafka Wm;a ñ,shk yhlg tlla muK nj;a Tjqka ;j ÿrg;a lshd isáhd'

fï ;;ajh iu. fld÷ weg fma<sfha wdndO" uq;% ud¾.h iïnkaO .eg¿ fukau nvje, iy .=o ud¾.h wdY%s; .eg¿ we;s úh yels nj;a Tjqka lshd isáhd'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය