HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Astrology Predictions for 2015 General Election  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


uy Pkafo Èkk wh.ek m%ùK fcHd;sI{ wkdjels

miq.sh ckdêm;sjrKfha§ uyskao Èkk njg Ym: lrñka wkdjels lshQ m%ùK fcHd;sI{hska lsysmfofkl=u rfÜ we;s lf<a wdkafoda,khls' th bgq fkdjqfKd;a Èúkid.kakgo iQodkïj fofofkl= isá w;r Pkao m%;sM, j,ska wk;=rej Tjqka uqyqKq i`.jdf.k fndre fí.,a lshd ck;djo uq<d lr ;snqKs' fï ksid fcHd;sIH úIh yE,a¨jg ,lal< nj;a ;ukaf.a jHdmdr wvd,ù we;s nj;a olajñka tu jD;a;ShfõÈkA Woaf>daIKo mj;ajk ,È'fujr uyue;sjrKfha§ ljqre Èkdú±hs Tjqkaf.ka kej; úuikakg bßod uõìu mqj;am; ±rE W;aidyhl§ m%ùKhka jeäfofkl= u. yer we;s nj jd¾;d jqKd'

ysgmq ckm;sj fkdu. hejQ njgo fpdaokd ,o iqukodi wfí.=Kj¾Ok mjid we;af;a ;uka .shjr lshQ foa jerÿK ksid kej; foaYmd,k wkdjels fkdlshk njhs' fï w;r wkdjels jerÿfKd;a fjä ;nd.kakd nj lshQ pkaøisß nKavdr ÿrl:khg meñK fkdue;s w;r Tyqf.a ìßh lshd we;af;a uy;a;hd ±ka foaYmd,k wkdjels lshkafka ke;s njls'

foaYmd,k wkdjels lshkakg f.dia b,a,ka mßmamq lEug we;s wlue;a; ksidfoda fiiq m%úK fcda;sIHfõ§ka jeäfofklo fujr ksy~ m%;sm;a;shl isákakg W;aidy lr we;s nj olakg ,efí'

mshfiak r;=ú;dk uy;d lshd we;af;a ;ud uyskaof.a ñksfyl= ksid wkdjels lSu w¾:úrys; njhs'fï w;r uxcq, mSßiao ÿrl:khg iïnkaOù ke;' Ñka;d úl%uisxy lshd we;af;a foaYmd,k wkdjels lSu wjodkï ksid fkdlshk njls'

flfia fj;;a ffu;%S Èkk njg miq.shod wkdjels lshQ bkaÈl f;dgj;a; mjid we;af;a uyskao h<s lsisÈk w.ue;s f,i n,h w;g .kafka ke;s njls'
tu úia;r iys; uúìu mqj;am;a ,smsh my;ska n,kak'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය