HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

A Russian Laboratory has invented Amazing Chemical to remove the black Skin layer of black People  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


meh yhlska yu iqÿ lrk wdkafoda,kd;aul fidhd.ekSu
l¿ yu .,jd laIKslj iqÿ yu u;=lrk úiañ; l%ufõoh

Tkak l¿jg bkak whg iqÿ fjkak wjia;djla .ek ;uhs uu fï lshkak hkak' yßhg i¾mfhla yej wßkjd jf.a l¿ yu bj;a lr iqÿ yula ,nd.kak ljqo wlue;s' ys;d.kak neye fkao' tfy;a fï lshkak hk l;dj wy, Thd, mqÿu fjk tlkï wreuhla fkdfõ' kùk f,dalfha ;dlaIkh fl;rï
ÈhqKqo lsh, fï lshkak hk fohskau ikd: fjkjd'
fï mqj; jd¾;djkafka reishdfjka' reishdfõ m¾fhaIkd.drhl ksmo jQ ridhkslhla u.ska ;uhs fï ymkalu lrkak mq¿jka fj,d ;sfhkafka' zzTng ;ju;a fï .ek úYajdi lrkak neye lsh, uu okakjd' tfy;a l¿ cd;slhkag fuh uy;a wiajeis,a,la jkq fkdwkqudkhsZZ hkqfjka fudialõ m¾fhaIK wdh;kh mjikjd'fudialõys úoHd m¾fhaIK wdh;hla u.ska fï m¾fhaIKh isÿ lr,d ;sfhkjd' Tyqka blaukska iqÿ yula ,nd §fï ridhkslhla jeäÈhqKq lr,d ;sfhkjd' fï i|yd oxytane iy benzodiazepine hk ridhksl ñY%Kfhka j;=r ,Sgrhlg .%Eï 50 ne.ska f.k tu c,fha meh yhl ld,hla /£ isàug m%udKj;a jkq we;ehs Tyqka mjikjd'
fï l%uh m%ldYhg m;a lrmq tu úoHd mSG m¾fhaIlhka mjikafka oekgu;a fuu m%;sldr l%uh ñksiqka 254 fofkla fhdodf.k mßlaId l< njhs' reishdkq rch mjikafka fuu m%;sldr l%uh ;jÿrg;a mßlaId lr n,d iïuq;shla iu. blaukskau y÷kajd fok njhs'
j¾KfNaoh ksid ÿla ú¢k l¿ cd;slhkag fï m%;sldr l%uh uy;a wiajeis,a,la jk njhs reishdkq n,OdÍka mjikafka'

Tkak fï mqj; ;sífí wka;¾cd,fha i`.rdjl' Thd, fïjd oekau fï cd;s fydhdf.k lrkak hkak tmd' fïl ;jÿrg;a taf.d,af,da mßlaId lr, w;=re wdndO ;sfhao keoao lsh, id¾:l úêu;a l%ufõohlska bÈßfha§ lr,shg tú' wkak todg Thd,g;a fï l%uh wkq.ukh lr,d iqÿ fjkak wjia;djla Wod fjkjd' t;lka bjikakflda' uu fï .ek Thd,j bÈßfha§ hdj;ald,sk lrkakï'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය