HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

20 rupees theft case in colombo  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


remsh,a 20 fidrlï l< whg tfrys igk l=re÷j;a; fmd,sish w;a fkdyÍ
ojia 7lska fpdaokd;a f.dkq lr,d''' æ

remsh,a 20la fidrlï l< mqoa.,hdg tfrysj Èk 7la we;=<; fpdaokd m;%hla f.dkq lrñka tu mqoa.,hdg tfrysj ,xld oKav kS;s ix.%yfha 369 j.ka;sh hgf;a l=re÷j;a; fmd,sish úiska fld<U m%Odk ufyia;%d;a wêlrKh yuqfõ Bfha ^3od& kvqjlao mjrkq ,eì‚'


tu kvqj i|yd fmd,sish úiska idlaIslrejka 4 fokl=o" kvq NdKav jYfhka remsh,a 10 ldishla" remsh,a 10 fkdaÜgqjla iy ,S fldagq lene,a,la we;=<;a lr ;sì‚'

2015 cQ,s 27 Èk fyda Bg wdikak Èkhl§ fld<U 07 ojg.y m,a,sfha mska legfhka ,S fldagqjl wdOdrfhka remsh,a 20l uqo,la fidrlï lsÍu iïnkaOfhka l=re÷j;a; fmd,sish úiska ú;a;sldr ud,s.dj;a; mÈxÑ fudfyduâ *drela fudfyduâ ñ,dka kue;s whg tfrysj fld<U m%Odk ufyia;%d;a .sydka ms,msáh uy;d yuqfõ Bfha ^3od& fuf,i kvq mjrd ;sì‚'


wod< kvqj le|jQ wjia:dfõ§ remsh,a 5"000l YÍr wemhla u; uqodyer isák" ú;a;slre wêlrKh yuqfõ fmkS isá w;r wod< fpdaokdjkag ú;a;slre jro ms<s.;af;ah'

ta wkqj ú;a;slreg o~qjï kshu lsÍu ,nk 10 jeks Èkg l,a ;enQ m%Odk ufyia;%d;a .sydka ms,msáh uy;d ú;a;slref.a fmr je/È jd¾;d le|jk f,i;a weÕs,s i,l=Kq jd¾;d ,nd .kakd f,i;a fmd,sishg kshu flf<ah'

meñ‚,a, fjkqfjka l=re÷j;a; fmd,sisfha ierhka fukaäia uy;d iuÕ fmd,sia fldia;dm,a úð; uokdhl hk uy;ajre fmkS isáhy'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය