HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

10 Benefits and Uses of Durian Fruit That Will Surprise You  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


¥ßhka lkak l,ska fï.ek;a oek.kak

f.äfha úYd,;ajh" lgq iys; nj iy thgu wfõ‚l jQ iqjo fya;=fjka ¥ßhka "m<;=re f,dfõ rcq" f,i yÿkajhs' w.aksÈ. wdishdjg wdfõ‚l m<;=rla jk ¥ßhka fï jk úg ngysr rg j,;a m%p,s;j we;'

fuu m<;=frys we;s úfYaI;ajh jkafka tys we;s wdfõ‚l iqjohs' fuu iqjo we;eful=g b;du;a wm%sh ckl jk w;r iuyreka b;du;a m%sh lrhs' fldfydu
jqk;a ¥ßhka lk wh kï lshkafka fuh f,dalfha we;s rij;au m<;=r njhs' Y%S ,xldfõ ckm%shu ÿßhka m%fíOh ‘‘liqka‘‘ f,i kï lr ;sfnkjd'

¥ßhka j, we;s wdfõ‚l iqjo we;eï whg b;du wm%sh ksid iuyr rgj, fydag,a" fmdÿ m%jdyk fiajd Wux ud¾. j,g fuu m<;=r /f.k tau mjd ;ykï lr we;'01' idudkHfhka wähla muK È. w`.,a 6la muK m<, jk fuu m<;=r jeä jYfhka m%p,s; ù we;af;a ol=Kq yd .s‚fldk È. wdishdkq rgj,hs'

02' b;du;a Yla;sckl wdydrhla jk ¥ßhka j,ska isrerg wjYH jk ldfndayhsfâ%Ü wvx.= fõ'

03' ¥ßhka j, wvx.= jk f*da,sla weisÙ u.ska isrerg wjYH r;= reêrdkq j¾Okh lsÍug WmldÍ fõ'

04' iïmQ¾Kfhkau fldf,iagfrda,a rys; m<;=rla jk ¥ßhka wdydrhg .ekSfuka reêrfha iSks uÜgu iunrj ;nd.; yels fõ'

05' ¥ßhka f.ähla .fika jeàfuka miq ojia 2;a - 4;a w;r ld,hla w;r wdydrhg .ekSug jvd;a iqÿiq fõ' tu ld,h ;=< wdydrhg .ekSfuka tys wvx.= fmdaIHmod¾; ksis mßÈ ,nd .; yel'

06' úfYaIfhkau i|yka l< hq;= lreK jkafka ¥ßhka wdydrhg .ekSfuka miq ,sx.sl ixi¾.fha fh§fuka id¾:l m%Óm, fk,d.; yels jk w;r Y=l%dkq j, l%shdldß;ajh by< uÜgulg m;a lrhs'

07' fuys wvx.= úgñka î ksid isref¾ wiaÓ yd o;a j, Yla;su;a Ndjh jeä jk w;r Tisáfhdamfrdaisia jeks frda. j,ska je,elaù isáh yels fõ'08' i‍u meyem;a lsÍug yd ksfrda.Su;a flia l<Ula ,nd .ekSug ¥ßhka wdydrhg .ekSfuka yelshdj ,efí'

09' 1960 ms,smSkfha le,E j, ;sî lgq rys; ¥ßhka úfYaIhla fidhd.kakd ,§' fuh fndgla ¥ßhka ^;Üg ¥ßhka& f,i yÿkajhs'

10' wm rfÜ olakg ,efnk ¥ßhka j,g wu;rj r;= meye;s iy ;eô,s meye;s udxY, iys; ¥ßhkao fjk;a rgj, olakg we;'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය