HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

You Won’t Believe All The Diseases Baked Onion Helps With!  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


ish¿ frda. kik <QKq u.ska ;kk ÈjHuh T!IO
Tn uú; lrjk <QKq j, ryia


<QKq lshkafka frda. /ilg Èjh T!IOhla nj lsõfjd;a Tn úYajdi lrk tlla keye' wo uu lshkak hkafka <QKq  j, Tn fkdokakd ieÛjqKq foa .ekhs' tfiau <QKq u.ska ;kd .kakd ryia jÜfgdare Tn uú;hg m;a lrdú'

<QKq tÈfkod ke;=ju neß t<j¿jla fukau th iajNdúl T!IOhla f,io l%shd lrkakd jQ t<j¿jls'

wms oeka n,uq <QKq u.ska ;kd .kakd úiañ; ÈjHuh .=K we;s T!IO fudkjdo lsh,'


 <QKq wdf,amkh u.ska f,v iqj lr.uq

- Tng ysiroh" bÈóï" lka wudrej" fjõ,Su jeks wjia:d j,g uqyqK foa kï fõokdldÍ ia:dkfha <QKq fyd¢ka ;,d tu ia:dkfha wdf,amkh lrkak'


- is;, l,dm j, Tng oeä is;, oekSug mq¿jka" tjeks is;, oefkk wjia:dj, <QKq ;,d hám;=f,a wdf,am lrkak'

- kdifha f,a .e,Sï we;s jk wh <QKq ;,d f.f,a wdf,am lrkak'

- n,af,la" mqfila isrefjd;a imdlfjd;a ta u; <QKq ;,d wdf,am l<fyd;a úi kiskq we;'

- l=re,E i|yd <QKq ;,d th T,sõ f;,a iu. ñY% lr l=re,Ej u; wdf,am lr meh 1-2 w;r ld,hla ;eîfuka iqjjkq we;'

<QKq hqIfha úiañ; .=K

- Tn ksõfudakshd jeks frda. ;;ajhkag f.dÿre ù isákï <QKq hqI f;a ye¢ tllg ñ meKs ñY% fldg ojig fojrla - ;=kajrla mdúÉÑ lrkak'

- flia jeàu je<elaùug;a" ysi fla jeùug;a <QKq hqI u.ska ysi wdf,am lr iïndykh lrkak'

- leiaig <QKq hqI c,fhka ;kql lr mdkh lrkak' tu.ska nvje,a j, wys;lr mrfmdaIs;hka úkdY lr nvje,a msßisÿ lrjhs'- p¾u frda. i|yd iu u; <QKq hqI wdf,am lrkak'

- <QKq hqI iy n%ekaä iudk m%udk j,ska ñY% lr ìfuka f,v /ila iqj fõ'

msiQ <QKq

- ks;r ks;r uq;%d hkafka kï tl <QKq f.ähla ;,d c,h fâis ,Sg¾ folla iu. ñY% lr ñ meKs f;a yekaola tla lr frdaiafïß fld< o oud msi .kak' ta msi.;a ñY%Khg kej; c,h fâis ,Sg¾ folla" jhska fâis ,Sg¾ folla iu. ñY% lr iEu mehlau f;a yekao ne.ska .kak'

mq¿iaik ,o <QKq

- Tng ;=jd,hla ;sfíkï fyd¢ka th inka .d fidaod mq¿iaik ,o <QKq wdf,am lrkak'

- f,a lá.iSfï frda.hg f.dÿre jQ wh <QKq len,s T,sõ f;,a j, neo lEug .kak

- lka m%odyfhka fmf,a kï <QKq f.ähla ndf.g mq¿iaid ksjqkdg miq lk jefik fia fudfyd;la ;ndf.k isákak'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය