HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

You Have Dry And Cracked Heels? Try Baking Soda!  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


me¿ï úiañ; f,i w;=reoyka lrjk úiañ; m%;sldrh
fílska fidavd fhdod.kakd ueðla jÜfgdarej

Tng ,iaik úÆUla ;sfhakï Tng ìhqá ieÆka miafia hkak ´k keye' wo ld,fha úfYaIfhka ldka;djka ll=f,a hám;=f,a úÆU wj,iaik f,i me,S we;s ksid ;u ll=, i`.jkakg fldf;l=;a W;aiy lrhs' ta jf.au kslrefka
ìhqá ieÆka miafia .syska i,a,so kdia;slr.kS' fï lsisjla fkdlr ksjfia§u hám;=,a j, wj,iaik me,Sï ke;sfldg iqug iquqÿ há m;=,la ysñlr.ekSug l%ufõohla uu wo lsh, fokak hkjd' ;jÿrg;a fïia u.ska fomd i`.jd .ekSug fuu úiañ; m%;sldr l%uh ksid wjYH jkafka ke;'
 yefudau úfYaIfhka ldka;djka yUd hkafka lÈu iy isks÷ iula iys; úÆUla odhdo lr.kakgh' mj;sk WKqiqï ld,.=Kh iy iu úh,Su ksid fujeks me¿ï we;sùu idudkHhls' tfy;a rEm,djkH isoaÈfha§ fuh jeä msßjehla fhdod úÆUg oi jev § § iqug lsÍu iy me¿ï ke;s lsÍu fjfyilr lghq;a;ls'
wo uu lsh, fokak hkafka ishhg ishhla iajNdúl" ,dNodhs" iy wdrla‍Is; Tnf.a ksjfia§u lr.;yels l%ufõohls' fuu m%;sldr l%ufhka hám;=, iïnkaO ish¿u me,Sï iy f.dfrdaiq nj iïmq¾Kfhkau myj hkafka Tn uú;hg m;alrúñka'

wjYH o%jH

- fílska fidaod f;a ye¢ folhs
- ,Sgr 4-5 la muK WKqiqï c,h
- fudhsia‌p¾ l%Sï tlla
- nqreiqjla fyda uDÿ lgq iys; iafmdkaÉ lene,a,la
- ,efjkav¾ i.kaO f;,a ^w;HjYHu fkdfõ&

 

ms<sfj;

n÷kla f.k thg fílska fidavd oud u| WKqiqï c,fhka fyd¢ka Èhlr.kak' n÷fka WIaK;ajh fyd¢ka mßlaId lr ^ll=,a msÉfpkafka ke;s .dkg u| WKqiqu& n,kak' leu;skï ,efjkav¾ i.kaO f;,a ì÷ lsysmhlao tl;=lr.kak' oeka ta c,h ;=, Tnf.a hám;=,a nyd úkdä 15la ;nd.kak' fufia úkdä 15 ka miq ú¿fò we;s uereKq ffi, uDÿ lgq iys; iafmdkaÊ tflka fyda nqreiqfjka Scrub lrkak' fufia l, miq ll=, fyd¢ka msßisÿ c,fhka fidaod f;; ud;a;= lr fudhsia‌p¾ l%Sï tllska úÆU iy hám;=, .,ajd fïihla me<| meh ;=kla muK oudf.k isákak'

Tn fï m%;sldrh i;shg foj;djla ne.ska l< hq;=h' jvd fõ.j;a m%;sM, i|yd fílska fidavd f.k j;=r ì÷ lsysmhla tla lr paste tlla ;kd scrub lsÍug fmr úkdä 15 la muK wdf,am lr ;nkak' fufia udihla lsÍfuka úiañ; m%;sM, Tnu n,d.kak'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය