HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

This Is What Makes You Eat More Sweets  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


iSks fyfrdhska j,g;a jvd Nhdklhs

fldflaka j,g jvd wg .=Khla úihs
j¾I .Kkdjla ;siafia ms<s.;a úoHd{hka mjid isákafka iSks hkq iïmq¾Kfhkau úila njhs' Tn okakjdo iSks lEu yßhg fyfrdhska Ndú;d lsÍu jf.a lsh,' fï nj weiqfjd;a Tn uú;hg m;a fõú' fï ms,sn| daily mail mqj;a mf;a §¾>
wdál,a tlla m<jqkd' iSks j,g weíneys jQ mqoa.,hka g th keje;aùug wmyiq jkafka iSks j, we;s fï úi jHqyh ksidu nj úoHd{hka mjikjd'

 

tfiau Thd, okakjo ish¿u fj,| wdh;kh fï ryi okakd ksid ;u fj<| leú,s jeä jYfhka úlsKSu isÿlsÍug fï úi tajdg tla lsÍug lghq;= lrk nj @ “Plus one” i`.rdfõ fï ms,sn| jd¾;djla iy idlÉpdjla isÿ lrk ,§' tfiau th uy;a wdkafoda,kd;aul idldÉpdjlao úh' u;ao%jHla jk fldflaka j,g jvd wg .=Khla weíneysùfï .=Khla isks j, we;s nj fuys§ Tyqka lshd isáhd'

Tyqka l, fy<sorõj jqfha laIKsl wdydr jk fpdla,Ü j,g ouk fï iSks idudkH jHjyf¾ u;ao%jHla jk ,l=vq, j,g jvd wka; njhs' Tn fkdokakjd Wkdg fï wdydr j, úi urKh lrdo muqKqjkakg yelshdj we;s nj Tyqka ;jÿrg;a mjikjd' fpdl,Ü jeks rihkag fmdä <uhs weíneys jkafka fukak fï fya;+ka ksid'

fuys§ fuu i`.rdjg ,iaik jokla tl;= lrk ,§ ,wdydr j,g weíneysúug fhdok u;ao%jH ldrlh iSks, njhs' iSks j, jHqy iy .;s ,laIK u;a l=vq j,g iudk nj;a ikd: ù we;'


mSid fpdla,Ü" Ñma" l=lSia yd whsia l%Sï Tyqka lshk wkaoug zkrlu wdydrZ j,g fufia iSks oeóu isÿ lr we;' fufia ilia l, wdydr j, idudkH iSks j,g jvd "fructose corn syrup" wvx.= jk w;r fïjd jvd;a Nhdkl jk w;r th b;d ;Èka weíneys ,laIK we;s ridhkslhlao fõ' fuu.ska wfma fydafudakuh bkaishq,ska ksmoùu wvd, lrk nj;a fujeks wdydr wudYh ;=, ;ekam;a ùfuka wk;=rejo ;j;a lEug reÑh W;af;ackh lrjk nj;a Tyqka mjikjd'

tfiau fujeks wdydr rgdj jydu k;r l, hq;= nj;a tfia fkdue;s kï Nhdkl m%;sM, we;sjk nj;a Tyqka mjikjd' f,v Wkdu ,laI .Kka úhoï lr mqoa.,sl frday,a kv;a;= lrkjdg jvd f,vla ye§ug fmr mßiaiï ùuu Tfí fi!LHhg fyd|h'

 

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය