HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

The Asteroid Prophecy-An Urgent Call From the Lord  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


fhdaO .%ylfhla mD:súh foig - jeÿfkd;a mD:súhu bjrhsÆ

mD:sújdiska iuq,>d;kh lsÍug iu;a we;s úYd, W,aldmd;hla fuu jif¾ iema;eïn¾ 22 - 28 w;r ld,h ;=, mD:súh foig meñfKk nj úfoia udOH WKqiqï lrñka mqj;la m,úh'

wkd.; jla;Djrfhla jk t*af¾ka frdâß.ia mjikafka ,nk iema;eïn¾ 22 ;a 28;a w;r Èkl§ th ksh; jYfhkau
isÿjk oejeka; .%ylhla f*dafgdaßflda wdikakfha mD:súfha .eà N+ñlïmd iy iqkdñ yg .kakd njhs' foúhka jykafia Tyqg fï mKsúvh ,nd ÿka nj;a fyf;u jeäÿr i|yka lf<ah'tfiau kdid wdh;kh fï nj okakd nj;a kdid wdh;kh jydu ueÈy;aj fï iïnkaOfhka wk;=re we`.ùï ksl=;a l< hq;= hehso fyf;u ;jÿrg;a i|yka lf<ah'

fudyqf.a fï l%shdjg kdid oelajQ m%;spdrhhs fï'

th mokï úrys; wkdjelshls' mD:súh yd .eàug ;rï jQ lsisÿ .%ylhla fyda Oqufla;=jla fkdue;' ;j;a jir 100 lg fyda tjekakla isÿùug ;rï úYd, jia;=jla fkdue;

kdid wdh;kfha m%ldYlfhla tfia mejish'

t*af¾ka frdâß.ia f.a tu mKsjqvh my;ska krUkakRecent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය