HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Sitting long hours health hazard  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


jeä fõ,djla tl;ek jdäù isàfuka ms<sld iy Èhjeähdj

ld¾hnyq, Ôjk rgdj myiq lrk ;dlaIKsl fuj,ï ksidu Tfí fi!LHiïmkak Ôjk rgdj;a l%ufhka .s,syS hkjd' fndfyda úg tl ;ek b|f.k lrk ld¾hhkao fuhg jeä n,mEula we;s lrjhs' rEmjdysksh ke/öu muKla fkdj idmamq ijdß hEu;a wo isÿjkafka wka;¾cd,h yrydh'


 ;rndre mqoa.,fhla jHdhdu lsÍfuka miqj nr wvqlr.;af;a kï jHdhdu keje;a jQ miq ;snqKdg jvd ;=ka .=Khl m%udKhla uy;a úh yelshs' fï ksid ksis wjfndaOhla fkdue;sj jHdhdu lsÍu yd keje;aùu ksid Tn l,ska isá m%udKhg;a jvd ;rndre ùug yelshdj mj;shs'

jHdhdu k;r l< miq uy;a fjkafk wehs

• tljr jHdhduj,g fhduqùu'
• ;udg l< fkdyels fkd.e<fmk jHdhduj, ks;r ùu'
• widudkH f,i jHdhdu lrk m%udKh jeälr tljr i;sfha Èk 7u meh 2 ne.ska Wfoa yji ^weú§u" ðï tlg hEu& ksr; ùu;a ;rndre ùug fya;=jls'

;rndre ùu md,kh lsÍu

i;sfha Èk 7u f.dia th Èk 5 Èk 3 olajd flfuka flfuka wvq lr jHdhdufha fhfokak'

;u nr wvqjk m%udKh fmd;l igyka lr ;nkak'

túg isref¾ nr wvqùu fyda jeäùu YS>%fhka isÿùfï§ ta .ek tys fjki .ek uek ne,sh yelsh' ffjoHjrhl= fj; hk úg Tfí frda.h úksYaph lsÍugo th myiqjls'• isref¾ bK" Wl=," mmqj" jeks ia:dk jßka jr uek n,d igyka lrkak' tf,io ;rndrelu Tngu uek ne,sh yelshs'
• jHdhdu keje;ajQ ú.i wdydr rgdjo fjkia lr fkd.kak' hï wdydr md,khla isÿ lrkak'
• Èkm;d j;=r fldamam 8laj;a mdkh lrkak'
• rd;%s lEu fõ, iSud lrkak'
wdydr w;sf¾l f,i .kakd isrma" úgñka yd fm;s j¾. wdÈh ffjoH wkque;shlska muKla ,nd .kak'
• ldka;djka jHdhdu keje;aùfuka miq Tima pl%h l%uj;ao lshd úuis,su;a jkak'
• jeämqr kskaog ld,h jeh fkdlrkak' Èklg meh 6 1$2l muK ld,hla fyd|gu m%udKj;ah'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය