HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Sec.Anura Priyadarshana Speaks About UPFA Black List  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


¥Is; wh lshkafka ljqo@
tfyu wh wfma .dj keye'''

jrolrejka njg Tmamq fkdjQ
yefudagu kdufhdackd fokak mq¿jka''

- wkqr m%sho¾Yk


t<efUk uyue;sjrKhg ;r. lrkakg kdu fhdackd ,nd§fï§ jxpd ¥IK iïnkaO fpdaokd we;s ysgmq ue;sweu;sjrekag kdufhdackd ,nd§u ±ka újdo iïmkak ldrKdjla ù ;sfnkjd'
tjeks wh 20 fofkl= muK y÷kdf.k we;s nj;a Tjqka jeä msßi uyskao ms, ksfhdackh lrk wh ùu ksid ta whg kï fkd§u .ek tu msf,ka wm%idoh m<ùu u; Y%S,ksm- ikaOdk kdu fhdackd w¾nqoh ;ju mj;sk nj;a foaYmd,k
wdrxÑ fy<s lr ;sfnkjd' ieneúkau fï jkúg .eg¨jlaj we;af;a ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaIg kdu fhdackd §u fyda fkd§u fkdj fuu msßig kdu fhdackd ,efío fkd,efío hkak
nj jd¾;d jkjd' tu lreK u; ysgmq ckm;sjrhd ;SrKd;aulùu njo ;;=o;a wdrxÑ fy<s lrkjd' Tjqka ke;sj bÈß igk ch.kakg neß njg úúO ;¾l tu md¾Yajfhka
bÈßm;aj we;s njo mejiqKd'

flfia kuq;a Y%s,ksm ikaOdk kdu fhdackd w¾nqohla mej;Su tcdmhg jdisjk ldrKdjla ksid tjekakla ke;s .dKg udOH yqufõ woyia ±laùug iqis,a fm%auchka; yd wkqr m%sho¾Yk ysgmq uka;%Sjreka fï Èkj, iEu wjia:djl§u lghq;= lrk wdldrho ksÍlaIKh fjhs'
 ckm;s ffu;%smd, fï .ek ;ju ksy~ ms<sfj;la wkq.ukh lrk ksid we;a; ;;ajho jikaù we;'

fï iïnkaOj wo WoEik mej;s udOH yuqjl§ wkqr m%sho¾Yk ysgmq uka;%Sjrhd fufia lshd we;'
zTh ¥Is;hka lsh, Tn wyk jpkhu wmg m%Yakhla' flfkl= ¥Is;fhla fjkafka talg

wod< kvqjla úNd. jk ksid fkfuhsfka' ta kvqjlska tjekafkla ¥Is; njg Tmamq fjkak ´k'
ta ksid úúO kvq j, meg,S isgk wmf.a mlaIfha ysgmq ue;sweu;sjreka ¥Is;hska lshk jpkfhka ye¢kaùu;a jerÈhs'
ta ksid flfkl=g fpdaokd ;snqK muKska Tjqka jerÈlrejka lrkak wmg neye' tjeks whg kdu fhdackd ,nd§fï§ fkdi,ld yßkak;a wmg neyeZ


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය