HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Rapist Company Director Released on Bail for 1 Million  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


fpdl,Ü f*daka § hdÆù
22 fl,a, ¥IKh l<

iud.ï wOHlaIlg ñ,shkhl wem


jhi wjqreÿ 22 l ;reKshl ÿIKh lsÍfï fpdaokdjg ,lajQ iud.ï wOHlaIjrfhl= Bfha fld<U Èid wêlrKfha§ remsh,a ñ,shkhl wem u; uqodyßkq ,enqjd'
fuu wOHlaIjrhdg tfrysj fmd,sia úfYaI úu¾Yk tallhg fuu ;reKsh ¥IKh .ek meñKs,s lr ;snqfka miq.sh jif¾ ud¾;= udifha§h'
weh mjid ;snqfka fuu iud.ï wOHlaIjrhd ;uka y÷kd.;af;a tla;rd .=jka
úÿ,s kd,sldjl§
njhs' weh jhi 11 §  <ud jevigykla i|yd tys f.dia isá wjia:djl fuu mqoa.,hd ;ud fj; meñK fpdl,Ü md¾i,hla ÿka nj;amiqj wef.a ksji ;sfnk ;ek widf.k ksjigo meñKs nj weh lshd ;sfnkjd' tfia meñKs Èkfha Tyq jákd cx.u ÿrl:khla wu;l jQ f,iska ñÿ,g úislr oud f.dia we;'
ta Tiafia kej; tu ÿrl:kh Tyqg msßkukakg hdfï§ fofokd w;r ñ;=oula f.dvke.S we;' miqj jir oyhlg wdikak ld,hla ;siafia wehj jßkajr uqK.efiñka Tyq n,dfmdfrd;a;= fokakg W;aidy l< kuq;a Tyq újdyl mqoa.,fhl=ùu ksid ;ud u.yeßh njo ;reKsh lshd we;'
flfia fj;;a miq.sh jif¾ wehj rjgdf.k f.dia fydag,hl§ ¥IKh lrkakg wod< iud.ï wOHlaI lghq;= lr we;' miqj Tyq wehj wiajiñka mjid we;af;a Tyq wehj újdylr.kakd njls' kuq;a tjekakla isÿù ke;' fï ksid fmd,sisfha ms<sirK fidhd ;reKsh f.dia ;sfí'
fuu iud.ï wOHlaIjrhd m%idoa kdkdhlaldr kue;af;l= nj wêlrK jd¾;dlre i|yka lr we;s w;r Tyqf.a iud.u ljrla±hs jd¾;d fkdfõ'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය