HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Pee Buddy India - How to Use  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


bka§h l;=kag ysgf.k uq;%d lsÍu myiq lr,d & (ùäfhdaj)


bkaÈhdfõ ldka;djkag ke.sg isáñka u iq¿Èh mylsÍug wjia:dj i,ik Pee -Buddy kñka uq;%d iydhlhla wÆ;ska u fj<|m<g y÷kajd § ;sfí'

bkaÈhdj mqrd we;s wys;lr ;;ajfha fmdÿ jeisls<sj,§ tu ld¾hh lr .; fkdyelsùfuka ldka;dj uqyqK fok .egÆj,g ms<shula jYfhka fuh y÷kajd § we;' c,frdaOl ldâfndaâ j,ska ksuejQ fuu
iydhlhd mqkS,hla fuka ieliqkls'

wmsßisÿ jeisls<s fmdaÉÑh u; ys| .ekSfuka je<lS" frda. wdidokhlska f;drj isgf.ku ish ld¾hh lr .; yelsùu fuys úfYaIh'th  Ndú; flfrk wkaou rEm igyklska olajd ;sfí'

uq;% flfrk fmfofia Rcqj foll=, w;r th r|jd mqkS,h my;g jefgk f,ig iy;sl lr .ksñka ldka;djkg ish ld¾hh ksu lr .; yelsfjhs'

uq;%d jeisls,shg neyer lsÍfuka Pee -Buddy l=Kq nd,aÈhg oeñh yelsh' fuh È,a,s jHdmdßl ãma ncdÊf.a kj ksIamdokhls' fujekakla id¾:lj wf,ú lr .ekSug fkdyels fj;hs fnodyßkakka iy .nvd ysñhka uq,§ m%;sla‍Iam l<o" kd¾fõo úfYaI{hkaf.a iy m%ij ffjoHjrekaf.a ks¾foaYh;a iuÛ ncdÊ id¾:l ù isà' fï tla Ú &Nqââhahl ñ, remsh,a 20ls'

ncdÊg fï woyi my< jqfha ñ;=rka iuÛ ud¾. pdßldjl ksr;j isáh§ fmdÿ jeisls<sj, wmsßisÿlu .ek hy¿jl=f.a ìß|la l< meñKs,a,la fya;=fjks'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය