HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mercury Jupiter Venus conjunction  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


,.ak wglg wisßu;a ld,hla

cq,s 14 jeksod isg wf.daia;= 13 jeksod olajd Wodjk wisßu;a ld,h ksid lgl" isxy" ;=,d" jDYaúl" Okq iy l=ïN ,.ak ysñhkag jdikdjka; ðú; Wreu fjhs' .%y uvq,af,a nyqY%e;hka f,i ie,flk cq,s 14 od isg .=re" isl=re" tlu rdYsfha .uka lsÍu;a" nqO .%yhd wf.daia;= 04 jeksod isxy rdYshg meñKSu;a fya;=fldgf.k tu .%yhka ;sfokdu tlg
tlaùu ksñ;s lrf.k fuu wisßu;a ld,h Wod fõ'

 

ok W.;a nyqY%e;hka tl;=j jevodhlu jk lreKls' Tjqyq tlsfkldg úreoaO u; oerej;a wYs,dpdr f,i wiNH f,i yd wlghq;= f,i l%shd fkdlr;s' .=re isl=re hkq W.;=ka f,i ye¢kafõ' .=re iqr.=re jk w;r isl=re weiqr .=reh' .=ref.a iajlafIa;% rdYsfha fyj;a .=ref.a bvfï isl=re WÉp f,i ie,lSu;a" fuu tlu rdYsfha fofokdf.au n,h iq/fËk f,i ia:dk.; ùu;a isÿjkqfha fudyqka W.;alu mdol lr.ksñka isák ksidh' fï f,iska .%y uvq,af,a nyqY%e;hka f,i i,lk .=re isl=re tlu rdYsfha .uka lrñka 2015 cq,s 14 isg hym;a n,hla f.dvk.k w;r tu fofokd tlu wxYl .; ùu 2015 wf.daia;= 5 Wfoa 3'18 g isÿjkq we;'

fï w;r wfkla Ydia;%Or W.;d f,i i,lk úoHd Ys,am {dkldr nqOyq wf.daia;= 04 jeksod iji 6'17 g isxy rdYshg iïm%dma; fj;s' nqO" .=re" isl=re hk fuu ;sfokdu tlg tlajk wisßu;a ld, mßÉfÉoh wf.daia;= 13 fjksod isl=re udrej jkf;lau mj;skq we;'

W.;=kaf.a tl;=jla fyj;a W.;=kaf.a iu¿jla mk.ekaùula f,i fuh ye¢kaúh yel' ,xld flakao%fha i;ajekafka fhfok fuu .%y fhda.h ue;sjrK ld, jljdkqj weiqre lrñka fh§u hym;a fmrksñ;a;ls' ó<`. ue;sjrKfha§ ljr ljr mlaI j,ska kuqÿ W.;a yd lsishï wjia;djla ñka Wod lrhs' W.;alu wvq" ÿIs;hkag jvd oek W.;alñka hq;= wh f;dard.ekSug uyck;dj fm<fUk iajNdjhla ñka we;s lrhs'

fmdÿfõ fïl ld,mßÉfcaoh WmÈk ÿjd orejkao wkd.;fha i;als¾;su;a nyqY%e;" Ydia;% úoHd {dkfhka msßmqka" rgg f,dalhg jevodhl wh jk nj m%ldY l, hq;=h'

fïI" jDIN" lgl" isxy" ;=,d" jDYaúl" Okq" l=ïN hk ,.ak wglg fuu .%y .ufka YqNdm, ,efnk w;r" fuu ,.akj,ska bm§ we;s whg;a" fuu ,.akj,ska WmÈk ¥ orejkag;a fuys m%;sM, Nqla;s ú¢h yel'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය