HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

ITN Rejects Live Telecast of UPFA Manifesto  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


w¾cqk" rdð;" tï'fla'ü'tia'" kdúkak" ysreKsld f.a Y‍%S,ksm idudðl;ajh wfydais flf¾''

ckm;s m‍%;sm;a;s m‍%ldYKh ms,s.kS'' ‘chfõjd'' fyd| jevla''’ lshd ikaOdkhg iqN m;hs''

ISIS ;‍%ia;jd§ka {dKidr ysñ >d;k iQodkul''
w¾cqk" rdð;" tï'fla'ü'tia'" kdúkak" ysreKsld f.a Y‍%S,ksm idudðl;ajh wfydais flf¾''

mla‍I jHjia:dj lv lrñka tcdmfhka ue;sjKhg ;r. lrk idudðlhkaf.a Y‍%s,ksm idudðl;ajh wfydais lsÍug ;SrKh lr we;s nj ckm;s udOH tallh ksfõokh lrhs'

tfia Y‍%s,ksm idudðl;ajh ;ykï flfrkafka rdð; fiakdr;ak" tia'î' kdúkak" tï'fla'ã'tia' .=Kj¾Ok" wrcqk rK;=x. yd ysreKsld fma‍%upkao% hk whf.ah'

fï nj mla‍I kdhl ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d tu idudðlhskago okajd hjd we;ehs ksfõokfha oelafjhs'ckm;s m‍%;sm;a;s m‍%ldYKh ms,s.kS'' ‘chfõjd'' fyd| jevla''’ lshd ikaOdkhg iqN m;hs''

tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha m‍%;sm;a;s m‍%ldYKh ikaOdkfha uy f,alï iqis,a fma‍%ïchka;a" Y‍%S,ksm uy f,alï wkqr m‍%sho¾YK hdmd we;=¿ msßila wo WoEik ckdêm;s ffu;‍%smd, isßfiak uy;dg ms,s.ekaùh'

ckdêm;s ks, ksjfia§ isÿ jQ fuu ms,s.ekaùfï wjia:djg ckdêm;sjrhd úiska lejqï lsßn;a j,ska msß lEu fïihla iQodkï lr ;snQ w;r ‘chfõjd’ hhs lshñka m‍%;sm;a;s m‍%ldYKh ndr.;a Tyq ta .ek uy;a w.h lsÍukao l;d lf,ah'

tu m%;sm;a;s m%ldYh wka;racd,fhka lshjkak fu;ekska

ISIS ;‍%ia;jd§ka {dKidr ysñ >d;k iQodkul''

fndÿck fmruqfKa kdhl yd l¿;r Èia;‍%sla wfmala‍Il mqcH .,f.dvw;af;a {dkidr ysñhka iy tu mla‍Ifha kdhlhka >d;kh lsÍug furg isák ISIS ;‍%ia;jd§ka iQodkï jkafka hhs f;dr;=re we;s nj;a Bg jydu ueÈy;a ù ;u Ôú;j,g wdrlaIdj fok f,i;a tu mlaIfha iNdm;s È,ka; ú;dkf.a uy;d fmd,siam;sjrhd fj; meñKs,s lr ;sfí'

ú;dkf.a uy;d mjikafka miq.shod ñh.sh furg ISIS ;‍%ia;jdÈhdf.a C%shdldrlï ms<snoj ksÍlaIKh lsÍfï§ f;dr;=re rdYshla wkdjrKh lr.ekSug yelsjQ nj;a"tu ish¨ ldrKd fmd,siam;sjrhd yuqfõ ;enQ nj;ah'

ñh.sh ;‍%ia;jdÈhdf.a f*ia nqla .sKqfuka {dkidr ysñhka we;=¿ fndÿ ck fmruqfK isák kdhlhka >d;kh lrk njg jQ f;dr;=re yqjudre ù we;ehso mejiQ Tyq fuf;la ,xldfõ ryis.;j lghq;= l< ISIS ;‍%ia;jd§ka oeka isxy, fn!oaOhka fjkqfjka fmkS isák ish¨ kdhlhkaf.a Ôú;j,g ;¾ckhla ù ;sfnk nj;a ioyka lf<ah'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය