HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

HOT NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


i;=g fjkia lrk wuq;=u fldkavï tlla

tx.,ka;fha ;reKhka msßila ks¾udKh lr,d ;shk wÆ;au fldkavï j, mdg fjkia fjkjÆ' tfyu fjkafka ,sx.dY%s; frda. ldrlhla ;shkjkï ú;rhs'

fuh kï lr,d ;sfhkafka S.T.EYE ta‍fha lsh,d' fïl we;=f,a ;shk ixfõolfhka la,eñähd " is*s,sia jeks frda. y÷kd.kak mq¿jka' tjeks wdidok ;;ajhlg n,mdk nelaàßhd fï fldkavï tlg ixfõokh fjÉp .uka fïfla
j¾Kh fjkia fjkjd'taiafix j, whsiela ksõgka wOHk wdh;kfha Daanyaal Ali ^14&" Muaz Nawaz^13& iy Chirag Shah ^14& lshk ;=kafokd ;uhs fï kj fidhd.ekSu isoaO lr,d ;sfhkafka' f.dvla ixlS¾K m¾fhaIK j,g Ndckh fkdù ,sx.dY%s; frda. y÷kdf.k thska wdrlaId ùfï l%uhla ks¾udKh lsÍu ;uhs Tjqkaf.a uQ,sl wruqK jqfKa'

fudjqkaf.a fï kj woyi ,kavka kqjr mej;s Teen Tech iïudk Wf<f,a fyd|u fi!LH wdY%s; ks¾udKhg ysñ lsre, ysñlr.;a;d'

fï ms<sn|j woyia olajmq Daanyall mjid isáfha fï ks¾udKh wkd.; mrmqr wdrlaId lr.ekSu i|yd njhs' ” wmsg wjYH jqfKa fï frda. y÷kdf.k ñksiqka bka wdrlaId lr .ekSfï ud¾.hla' fï kj ks¾udKh ksid fndfydafofkl=g fm!oa.,slju wjYH lghq;= iïmdokh lr.ekSug bv ,efnkjd ” Tyq jeä ÿrg;a mejish'

fï lKavdhug $2041^£1000& l ;Hd. uqo,la ysñjqK w;r nlsxyï ud,s.djg hdug;a wjia:djla ysñjqKd'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය