HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

HOT NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


iajhx úkaokh msßñkaf.a fi!LHhg fyd|hsÆ

wms okakjd iajhx úkaokh .ek ñksiaiq úúO u;su;dka;r iy úúO woyia orkjd' flfia kuqÿ mqriaÒ .%kaÒh wdY%s; ms<sld we;sùfï wjOdku iEu Èklu iajhx úkaokfha fhfok mqoa.,hkag wvq nj úfYaI{hka mjikjd'

 jhi wjqreÿ 40;a 49;a w;r msßñkaf.ka udihlg wju jYfhka 21la j;djla j;a iajhx úkaokfha fhfok msßñkag udihlg y;r mia j;djla iajhx úkaokfha fhfok msßñkag jvd mqriaÒ .%kaÒ ms<sld we;sùfï wvq wjOdkula mj;sk nj iajhx úkaokh iy mqriaÒ .%kaÒfha je<f`ok ms<sld wdY%s;j isÿl< wOHkhlska wk;=rej wkdjrKh ù ;sfnkjd'

jir 18la mqrd msßñka 32000la muK fhdodf.k ydj¾â úYaj úoHd,fha ffjoH tallh úiska fï m¾fhaIKh lr,d ;sfhkjd' m¾fhaIKhg fhdod.;a msßfika mqoa.,hka 3038 lg mÍlaIKh lrk w;r;=r mjd mqriaÒ .%kaÒ ms<sld je<£ ;sfnkjd' ñka Tyqka ,nd .;a ks.ukh kï iajhx úkaokfha jeämqr fhfok msßñka yg mqriaÒ .%kaÒ ms<sld je<£fï wjOdku wju njhs'

weußldj ;=, muKla jirlg 40000la muK fï mqriaÒ .%kaÒ wdY%s; ms<sld frda.hg w¨‍;ska f.dÿre jkjd' msßñka w;r olakg ,efnk ms<sld j¾. w;ßka o ueÈ úh miq lrñka isák msßñkag je<f`ok ms<sld w;ßka m%Odku jkafkao fï mqria: .%ka:s ms<sldjhs'

iajhx úkaokh iïnkaOj úúO ñ;Hd u; iudcfha mj;skjd'iajhx úkaokh ksid miq ld,Skj j| Ndjhg m;a jk nj bka tla jerÈ u;hla' tjeks fohla isÿ jkafka keye' tfukau msßñfhl=f.a ðú; ld,h mqrdu isÿ jk Y=l%dKq ksmoùu iajhx úkaokh u.ska f,dl= n,mEula t,a, jkafka keye'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය