HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

HM370  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


w;=reoykajq uef,aishdkq HM370 .=jka hdkh uev.ial¾ j,ska fidhd .kshs

u.Ska 239 la iu.ska uef,aishdfj" lajd,d,ñmq¾ isg Ökfha ìðx n,d .uka lrñka ;snq uef,aishdkq .=jka fiajhg wh;a HM 370 .=jka hdkfha njg iel flfrk iqkanqka f;d.hla uev.ial¾ ysÈ fidhd .;a nj m%xY .=jka yuqod ks<Odßka mjid isáhs'miq.sh 2014 jif¾ ud¾;= ui 08 fjksod w;=reoykajq fuu u.S .=jka hdkh fiúu ioyd jirlg jeä l,la uef,aishdj" m%xYh we;=Æ rgj,a lsysmhl .=jka yd kdúl finÆka 1000 lg jeä msßila fufyhqñ Èh;a l, w;r uE; ld,sk b;sydifha isÿjq woaNq; .=jka hdkd wk;=r fuh njg f,dj mqrd u;hla f.dvke.s ;snqkd'flfia kuq;a m%xY .=jka yuqod Ng msßia úiska mjik wdldrhg fuu .=jka hdkd iqkanqka fidhd f.k we;af;a uev.ial¾ rdcHhg kdúl ie;mqñ 850 la muk ÿßka msysá ßhqkshka Èjhsk wi, ;sìhÈh'

wm fidhd .;a iqkanqka fldgia Èjhskg f.k hdug lghq;= lrkjd' tysÈ wm n,dfmdfrd;a;= fjkjd tu iqkanqka fldgia jeäÿr mßlaId fldg fus i;H jYfhkau w;=reoykajq HM370 .=jka hdkfha fldgiao lshd ;yjqre lr .kak" m%xY .=jka yuqodfj udOH m%ldYljrhd úfoia udOH wu;d m%ldY l, nj m%jD;a;s fiajh jd¾;d l,d'

Ñkh n,d .uka lrñka ;snq fuu HM370 .=jka hdkh uef,aishdj yd úhákduh w;r ueo .=jka ;,fhaÈ ish .ukdka;h fjkia l, njg .=jka fiajfha n,Odßka m%ldY lr ;snqk;a thg fya;=jq lreK l=ulao lshd ldyg;a is;d .; fkdyels jqkd'

flfia kuq;a oekg yuqjq iqkanqka w;=reoykajq HM370 .=jka hdkdfj kñ je<,s hdug .sh wNsryil i;H lreKq bÈßfhaÈ oek.eksug wmg wjia:dj ysñjkjd fkdwkqudkhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය