HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

HM370  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


w;=reoykajq uef,aishdkq HM370 .=jka hdkh uev.ial¾ j,ska fidhd .kshs

u.Ska 239 la iu.ska uef,aishdfj" lajd,d,ñmq¾ isg Ökfha ìðx n,d .uka lrñka ;snq uef,aishdkq .=jka fiajhg wh;a HM 370 .=jka hdkfha njg iel flfrk iqkanqka f;d.hla uev.ial¾ ysÈ fidhd .;a nj m%xY .=jka yuqod ks<Odßka mjid isáhs'miq.sh 2014 jif¾ ud¾;= ui 08 fjksod w;=reoykajq fuu u.S .=jka hdkh fiúu ioyd jirlg jeä l,la uef,aishdj" m%xYh we;=Æ rgj,a lsysmhl .=jka yd kdúl finÆka 1000 lg jeä msßila fufyhqñ Èh;a l, w;r uE; ld,sk b;sydifha isÿjq woaNq; .=jka hdkd wk;=r fuh njg f,dj mqrd u;hla f.dvke.s ;snqkd'flfia kuq;a m%xY .=jka yuqod Ng msßia úiska mjik wdldrhg fuu .=jka hdkd iqkanqka fidhd f.k we;af;a uev.ial¾ rdcHhg kdúl ie;mqñ 850 la muk ÿßka msysá ßhqkshka Èjhsk wi, ;sìhÈh'

wm fidhd .;a iqkanqka fldgia Èjhskg f.k hdug lghq;= lrkjd' tysÈ wm n,dfmdfrd;a;= fjkjd tu iqkanqka fldgia jeäÿr mßlaId fldg fus i;H jYfhkau w;=reoykajq HM370 .=jka hdkfha fldgiao lshd ;yjqre lr .kak" m%xY .=jka yuqodfj udOH m%ldYljrhd úfoia udOH wu;d m%ldY l, nj m%jD;a;s fiajh jd¾;d l,d'

Ñkh n,d .uka lrñka ;snq fuu HM370 .=jka hdkh uef,aishdj yd úhákduh w;r ueo .=jka ;,fhaÈ ish .ukdka;h fjkia l, njg .=jka fiajfha n,Odßka m%ldY lr ;snqk;a thg fya;=jq lreK l=ulao lshd ldyg;a is;d .; fkdyels jqkd'

flfia kuq;a oekg yuqjq iqkanqka w;=reoykajq HM370 .=jka hdkdfj kñ je<,s hdug .sh wNsryil i;H lreKq bÈßfhaÈ oek.eksug wmg wjia:dj ysñjkjd fkdwkqudkhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය