HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Healthy Reasons to Eat Pumpkin Seeds Everyday  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


yeuodu jÜglald weg lEfjd;a jk foa ys;d.kak neß fõú
weiqfjd;a fïjd yeuodu jÜglald weg ldú


tÈfkod .Dykshka úiska jHxckhla f,i .kakd t<j¿jls jÜglald lshkafka' jÜglald iïnkaOfhka lrk m%Odk je/oao ;uhs weg úis lrk tl' jÜglald weg fldmuK .=Ko lsh, oek.;af;d;a Thd,d úislrk tlla keye' fï jÜglald weg wfma fi!LH /l fok wkaou oek.;af;d;a Tn yeuodu jÜglald weg ldú'
jÜglald lshkafka úgñka" Lksc ,jK jeks fmdaIH mod¾: rdYshlska iukaú; OdkHls' tfiau tys le,aishï" hlv" ue.akSishï" jeks fi!LH flfrys n,mdkakd jQ LKsc j,ska fmdfydi;a' oeka wms n,uq jÜglald lEfuka ,efnk m%;s,dN fudkjo lshd'

m;sYla;slrK yelshdj j¾Okh lrjhs

jÜglald weg iskala nyq,j wvx.= wdydrhls' tfiau mar;sYla;slrK moaO;sh iún, .ekaùu i|yd wjYH fyd|u fmdaIl j¾. yhlska iukaú;h' úfYaIfhka iskala Tfí m%;sYla;slrK yelshdj W;af;ackh lrkakd jQ W;afma%rlhla jk w;r wdidok j,ska Tnj wdrlaId lrjhs'

m%n, m%;sTlaisldrlhla f,i l%shd lrhs

tfiau jÜglald j, we;s iskala m%n, m%;sTlaisldrlhla f,io l%shd lrhs' m%;sTlaisldrl m%Odk fmdaIlhka w;=ßka tlla jk úgñka B nyq, OdkH j¾.hls' tu.ska Tfí ;reK nj /lfohs'

Èhjeähd m%;sfrdaOlhls

oreêrfha we;s iSks uÜgu md,kh lsÍug jÜglal weg j,g yelshdjla we;' Trigonelline" Nicotinic acid" iy D-chiro-inositol jeks ridhkslhka ;sfhk ksid jÜglald weg j,g fufia reêrfha isks hdukh lsÍfï yelshdj ,eî ;sfhkjd'
 

yDoh ksfrda.sj ;nd .kS fldf,iagfrda,a uÜgu md,kh lrhs

jÜglald weg j, we;s phytoestrogens lshk ridhkslh ms<sld keiSug WmldÍ fõ' tfiau m¾fhaIKhlska fy<sorõ jqfha fuu ridhkslh fldf,iagfrda,a Èh lr yßk njhs' tfiau tys we;s ue.akSishï iy ueka.ksia reêr mSvkh ukdj kshdukh lrhs' jÜglald weg j,ska ;kd.kakd f;,a j, fï yelshdj hyñka mj;skjd'

fi!LH iïmkak kskaolg

jÜglald weg j, we;s Tryptophan iy L-tryptophan hkd§ ridhkslhka ksid Tng iqjmyiq fi!LH iïmkak kskaola i|yd wjYH miqìu ilid fohs'

weia ksfrda.sj ;nhs

weia j, ksfrda.sNdjhg fya;= jkakd jQ Vitamin A" vitamin E" beta-carotene" lutein" iy zeaxanthin jeks fmdaIl fldgia mj;sk ksid weia fi!LH iïmkakj ;nd.ekSug bjy,a jk ÈjHuh OdkHls'

jÜglald weg mfrdafNdackh l, hq;= fyd|u l%uh l=ulao

m,sfndaOkdYl" j,a kdYl fkd.eiQ jÜglald j, weg wuqfjka wdydrhg .ekSu jvd;a WÑ;hs'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය