HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

GOSSIP LANKA HOT NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


uyskao hk u. ÿria: md,l fndaïnhla yuqfõ cd;sl wdrlaIdj wk;=f¾ VIDEO


ffu;‍%Sf.ka wmg jevla kE'' iNdm;slu uyskaog § b,a,d wiajkq''

ud ie.jQ nj lshQ fvd,¾ ì,shk 18 f.keú;a fmkajkak uyskao
VIDEOuyskao hk u. ÿria: md,l fndaïnhla yuqfõ cd;sl wdrlaIdj wk;=f¾ VIDEO

fmf¾od Èkfha§ w¿;a.u niakej;=ï fmd< wi, ;sìh§ ÿria: md,lhlska mqmqrejd yeßh yels fndaïnhla yuqù ;sfí'

fuu fndaïnh w¨;a.u nia kej;=ïfmd< wi, lKqjla mduq, oud f.dia ;sìhÈ ;%S frdao r: ßhÿfrl= l, oekqï§ula wkqj wÆ;a.u fmd,sish iy fndïn ksYal%Sh wxY meñK th ksYal%Sh lr ;sfí'

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;do Bfha Èkfha fuu .uka m‍%foaY yryd .uka l, w;r fuh Tyq b,lal lr ;enQjlaoehs iel m, fjñka ;sfí'

fuu isoaêh iajdëk rEmjdysksh úiska úldYKh l, whqre''ffu;‍%Sf.ka wmg jevla kE'' iNdm;slu uyskaog § b,a,d wiajkq''

ikaOdkfha iNdm;slu uyskao rdcmlaI uy;dg Ndr§ ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d È.gu ks¾mdlaIslju isàug iNdm;slñka b,a,d wiaúh hq;= nj ikaOdk ud;f,a wfmalaIl frdayK Èidkdhl uy;d mjihs'

ud;f,a§ udOH yuqjla leojñka frdayK Èidkdhl uy;d fuys§ fufiao lshd isáfhah'

‘ffu;‍%Smd, isßfiak ckdêm;sf.a fydou C%shdj úh hq;af;a ikaOdkhg ydkshla fkdlr fï wjia:dfõ§ ikaOdkfha iNdm;slñka bj;a ùuhs' f,dal ck kdhlhka mjd ;u mlaIhg ydksjk wjia:dj,§ Rcq ;SrK f.k ;sfnkjd'

Tyqf.a m‍%ldYhg wkqj Y‍%S,ksmh we;=¿ ikaOdkhg úYd, ydkshla fjkjd' ue;sjrKfha§ ikaOdkhg fuh n,j;a myrla' fï l;dfjka fy<s fjkafka uyskao rdcmlaI ckdêm;s flfrys oeä úfrdaOhla ;sfnk njhs’

ud ie.jQ nj lshQ fvd,¾ ì,shk 18 f.keú;a fmkajkak uyskao VIDEO

;uka úiska úfoaYhkays i.jd we;ehs lshQ fvd,¾ ì,shk 18l uqo, f.kú;a Tmamq lrk f,i ysgmq ckdÈm;s uyskao rdcmla‍I uy;d wdKavqfjka b,a,hs'

n;a;ruq,af,a mej;s W;aij iNdjla wu;ñka Tyq lshd isáfha f,dalh mqrd uqo,a ;ekam;a lr we;ehs ;ukg fndre fpdaokd t,a, l<;a wog;a ta lsisjla Tmamq lr ke;s njhs'

ta ;rï uqo,la ;ud ika;lfha mj;skafka kï ;uka f,dalfha Okj;au mqoa.,fhla njo Tyq lshd isáfhah'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය