HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gammanpila's Formula of General Election 2015  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago

  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak

fujr yxihdf.ka
.s,syS .sh wh ksid

tcdmh mrÈkjd
ikaOdkh oskkjd 

-.ïuxms,f.ka iQ;%hla

t<efUk uyue;sjrkfhka tcdmh mrod tcksih myiq chla ,nk nj;a ta i|yd fya;=jQfha 2015 uq,§ yxihdg tl;=ù isá kuq;a fujr tcdmfhka .s,sy f.dia ;sfnk m%n, lKavdhï nj;a niakdysr m<d;aiNd uka;%S  Woh .ïuxms, mjikjd'
fï .ek .Kkh lsÍï isÿ l< iQ;% igykla;ud i;=j we;s nj fmkajdfok Tyq lshd isákafka ckjdß 08 jeksod yxihdg ,enqKq Pkao ,laI 62 wo tcdmh i;=j ke;s nj;a tfia ùug
fya;= we;s nj;ah' Tyqf.a wkdjelsh wkqj fujr tcdmh ,nd.kq we;af;a ,laI 35 l cku;hls' tcksi ,laI 71 la .kakd nj Tyq lshhs'
Tyq tu .Kkh isÿ lr we;s whqre fï wdldrhg meyeÈ,s lr we;'


yxihdf.a à'tka'ta' yxi megõ bj;aùu ksid Pkao ,laI 7la ke;sfjkjd'
ck;d úuqla;s fmruqfKa yxi megõ bj;aùu ksid Pkao ,laI 5la ke;sfjkjd'
*S,aâ ud¾I,a ir;a f*dkafiald uy;df.a yxi megõ bj;aùu ksid ;j;a Pkao ,laI 2 lake;sfjkjd'
ffu;%smd, isßfiak ckdêm;s;=ud wms;a tlal bkak ksid t;=udf.a Pkao ,laI 3;a wmg ,efnkjd'
t;fldg tlai;a cd;sl mlaIhg Pkao ,laI 45hs'
tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkhg Pkao ,laI 61hs'
yxihdg Pkafo §,d l,lsß,d bkak yd mdfjk Pkao iuÕ ;j;a ,laI 10la tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkhg tl;= fjkjd' t;fldg tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkhg Pkao ,laI 71hs'
tlai;a cd;sl mlaIhg Pkao ,laI 35hs'
Y%S ,xld uqia,sï fldx.%ih tlai;a cd;sl mlaIh iuÕ tlajqKd lsh,d lsisu Pkao mokul jeäùula keye'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය