HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Foods to eat and avoid during menstruation  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


Tima ld,hg iqÿiq kqiqÿiq wdydr

udislj isÿjk wd¾;jfha§ fndfyda ldka;djka wmyiq;djg m;a fjkjd' udxi fmaYsj, fõokdj" reêrh msgùu yd iu úhe<Su jeks wmyiq;d md,kh lr .ekSug Tfí wdydr rgdj .ek ie,ls,su;a ùu jeo.;a'
le,aishï
ffoksl wdydr fõ,g tla jrla fyda le,aishï wvx.= wdydrhla tla lr .ekSu jvd;a iqÿiqhs' fidahd lsß ùreÿrejla fyda ó lsß fuhg lÈu wdfoaYlhla' Tfí wia:s Yla;su;a lrñka m%fndaOhla ñka ,nd.; yelsh'

ldfndayhsfâ%Ü
OdkHuh yd fl¢ iys; kejqï m,;=re jeks wdydr .ekSu Tng m%udKj;a jk w;ru ldfndayhsfâ%Ü iys; wdydr isref¾ úc,kh md,kh lrhs'

c,h
wd¾;jh iufha§ Tfí YÍrfhka Èhr wêlj msgfjhs' fï ksid fyd¢ka c,h mdkh lsÍuo jeo.;ah'

Lksc,jK
f,uka yd wkakdis Lksc ,jK wvx.= m,;=reh' ue.akSishï ;rndrelu md,kh lrjhs' lcq yd fndaxÑ o ue.akSishï wvx.= wdydr fjhs' fïjdo Tfí wdydr fõ,g tla lr .ekSug Wkkaÿjkak'

fm%daàka
wd¾;j iufha§ isrerg Yla;sh ,nd .ekSug fm%daàka iys; wdydr ,nd .ekSu jeo.;a' lsß yd l=l=¿ uiaj, fïjd nyq,j wvx.=h'

 

úgñka ´ 6
úgñka ´6 wd;;sh iukh lsÍug iu;ah' flfi,a jeks wdydrj, fïjd wvx.= jk ksid WoEik wdydrhg fujeks fmdaIKh wdydr yeu úgu tla lr.kak'

hlv
Èk 5la muK YÍrfhka reêrh msgjk ksid hlv wvx.= rgb¢" fndaxÑ yd uia j¾. iEfyk f,i wdydrhg .kak'

kqiqÿiq wdydr

lef*ka
YÍrfha Biag%cka uÜgu ñka jeä lrjhs'

iSks
meKs ri wdydr ks;r .ekSu w,i nj we;s lrjhs' fï ksid flala yd flda,d jeks meKs ri îu j¾.j,ska wE;a jkak'

ÆKq
ÆKq iys; wdydr msmdih we;s lrjhs' laIKsl wdydrj, ÆKq wêlj wvx.= jk ksid tjeks wdydr .ekSu md,kh lrkak'
Tn;a wd¾;j iufha§ yeuúgu iun, wdydr fõ,la ,ndf.k ksfrda.Sj isàug W;aidy .kak'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය