HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Drink This For 4 Days And Lose 10cm In Your Waist  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


Èk y;ßka flÜgq lrk úiau; ÈjHuh mdkh

bÈßhg fkrd ke;s me;s,s nvla ;sfí kï wms fldhs ljqre;a leu;shs' Tn mqÿu fõú fï lshkak hk foa .ek' Èk y;frla fikaáógr 10lska bk wvqlrf.k flÜgq fjkak mq¿jka lsõfjd;a Tn iskd fiaú' tfy;a fï lshkak hkafka Tnj uú;hg m;a lrjk lreKla'
Sassy water lshk fï mdkh y÷kajd § we;af;a fmdaIkfõÈkshla jk Cynthia Sass úiska' Cynthia mjik wkaoug fï mdkfhka Èk y;rla we;=,; Tng bk fikaá ógr 10 lska wvqlr.; yelshs'

 wjYH o%jH

- j;=r úÿre 8 la ^ojilg Tn j;=re úÿre wglg jvd mdkh lrkjd kï jeämqr tl;= lrdg lula ke;&
- fmdä lrk ,o b`.=re f;a ye¢ tlhs
- uOHu m%udKfha fm;s lmk ,o msms[a[d f.ähla
- fm;s jYfhka lmk ,o foys f.ähla
- ñxÑ fld< oyhla

 

 

 idok l%uh

fï ish,a, ñY% lr Ndckhl oud mqrd /hla YS;lrKfha ;nkak' oeka j;=r ál fmrd fjkalr.kak'

oeka fï c,h Tng msmdih oefkk iEu fudfyd;lu mdkh lrkak' fï c,h yer fjk mdkhla fkd.ekSug j. n,d .kak'

tfiau fï Èk y;r ;=, rileú,s" fïoh iy le,ß iys; wdydr jf.au úúO mdk j¾. .ekSfuka je<lsh hq;=h' tfiau ksjerÈ ldhsl l%shdldrlï j, fh§uo jeo.;a nj weh mjikjd' tfiau jeä c,h m%udKhla we;s m,;=re j¾. .ekSfukao jvd;a úYsIaG m%;sM, f.k fohs'

fufia iEu ojilu fï mdkh ;kd Èk y;rla mdkh l<fyd;a ,efnk m%;sM, kï úiauh ckl njhs fmdaIkfõÈks Cynthia Sass mjikafka'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය