HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

Document reveals that Earth will only have 12-hour warning to deal with massive solar storm  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


oejeka; iQ¾h l=Kdgqjla iu. .kqfokq lsÍug we;af;a meh 12 l ld,hla
f,aLk fy<slrhs - úoHd{hka wk;=re y`.j;s

 fïl yßhg f,dal úkdYh okjk ksmo jQ Ñ;%mghla jf.a' UK Department of Business úiska uqod y, úia;rj,g wkqj f,da jeishka fï ;;ajhg uqyqK l=uk fudfydf;a fyda uqyqK fokq we;ehs Tyqka mji;s' Space Weather Preparedness Strategy fkdfyd;a wNHdjldY ld,.=K wxY mjik wkaoug fujeks iq¾h l=kdgq ms,sn| fmr iqodkulska hula mejish fkdyels
njhs' tfiau fujeks iq¾h l=kdgq iïnkaOfhka meh 12 l ld,hla ;=, muKla wk;=re we`.ùï ksl=;a l, yels nj Tyqka ;jÿrg;a mji;s'ñka we;sjk m%Odk n,mEu jkafka iQ¾hhdf.ka ksl=;a jk úYd, Yla;shla we;s wxYqka ^high-energy particles&" tlaia lsrK ^X-rays&" hkd§ wys;lr foa fl,skau mD:súhg t,a,ùuhs'

“1859 Carrington Event” tkï 1859 § we;s jQ leßkagka wjia;dj Wmqgd olajñka mjikafka fï kq;k hq.fha we;sjk tjeks iq¾hl=kdgq u.ska ck ðú;hu fjkialrjk njhs' tkï wê ;dlaIKsl fuj,ï j,g we;sjk n,mEu iq¿ mgq fkdjk njhs'
UK department mjik wkaoug fï ms,sn| ksÉÑ; wkdjelshla mejiSug fkdyels njhs' l< yelafla meh 12 lg fmr wk;=re we`.ùula l, yels nj;ah'

fï wdldrfha l=Kdgqjla i|yd iqodkï lsÍug m%:ufhka l, hq;= jkafka n,h yd ikaksfõok wxY blaukska fï .ek oekqj;a lsÍu njhs'

wms uqyqK fok m%Odk wNsfhda.h fï ms,sn| jvd;a wjfndaOhla fkdue;sluhs' fndfyda úg l< yels jkafka n,mEu wju lsÍug wjYH mshjr wkq.ukh lsÍu iy wod< wxY fï ms<sn|j oekqj;a lsÍuhs'

wkd.;fha§ l=uk fyda fudfyd;l oejeka; iq¾h l=kdgq jeks foa tkakg mq¿jk' ;dlaIkh fl;rï ÈhqKq Wjo tfy;a wmsg wk;=re ye`.ùï ld,h we;af;a meh 12 l ld,hla muKs' fuh kq;k f,dalfha ch.; hq;= úYd, wNsfhda.hls'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය