HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Document reveals that Earth will only have 12-hour warning to deal with massive solar storm  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


oejeka; iQ¾h l=Kdgqjla iu. .kqfokq lsÍug we;af;a meh 12 l ld,hla
f,aLk fy<slrhs - úoHd{hka wk;=re y`.j;s

 fïl yßhg f,dal úkdYh okjk ksmo jQ Ñ;%mghla jf.a' UK Department of Business úiska uqod y, úia;rj,g wkqj f,da jeishka fï ;;ajhg uqyqK l=uk fudfydf;a fyda uqyqK fokq we;ehs Tyqka mji;s' Space Weather Preparedness Strategy fkdfyd;a wNHdjldY ld,.=K wxY mjik wkaoug fujeks iq¾h l=kdgq ms,sn| fmr iqodkulska hula mejish fkdyels
njhs' tfiau fujeks iq¾h l=kdgq iïnkaOfhka meh 12 l ld,hla ;=, muKla wk;=re we`.ùï ksl=;a l, yels nj Tyqka ;jÿrg;a mji;s'ñka we;sjk m%Odk n,mEu jkafka iQ¾hhdf.ka ksl=;a jk úYd, Yla;shla we;s wxYqka ^high-energy particles&" tlaia lsrK ^X-rays&" hkd§ wys;lr foa fl,skau mD:súhg t,a,ùuhs'

“1859 Carrington Event” tkï 1859 § we;s jQ leßkagka wjia;dj Wmqgd olajñka mjikafka fï kq;k hq.fha we;sjk tjeks iq¾hl=kdgq u.ska ck ðú;hu fjkialrjk njhs' tkï wê ;dlaIKsl fuj,ï j,g we;sjk n,mEu iq¿ mgq fkdjk njhs'
UK department mjik wkaoug fï ms,sn| ksÉÑ; wkdjelshla mejiSug fkdyels njhs' l< yelafla meh 12 lg fmr wk;=re we`.ùula l, yels nj;ah'

fï wdldrfha l=Kdgqjla i|yd iqodkï lsÍug m%:ufhka l, hq;= jkafka n,h yd ikaksfõok wxY blaukska fï .ek oekqj;a lsÍu njhs'

wms uqyqK fok m%Odk wNsfhda.h fï ms,sn| jvd;a wjfndaOhla fkdue;sluhs' fndfyda úg l< yels jkafka n,mEu wju lsÍug wjYH mshjr wkq.ukh lsÍu iy wod< wxY fï ms<sn|j oekqj;a lsÍuhs'

wkd.;fha§ l=uk fyda fudfyd;l oejeka; iq¾h l=kdgq jeks foa tkakg mq¿jk' ;dlaIkh fl;rï ÈhqKq Wjo tfy;a wmsg wk;=re ye`.ùï ld,h we;af;a meh 12 l ld,hla muKs' fuh kq;k f,dalfha ch.; hq;= úYd, wNsfhda.hls'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය