HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Dead Body Found in Bag at Pitakotuwa Bus Queue  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
  ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak


msgfldgqfõ nE.hl ;snQ u< isrer y÷kd.efka''
wkshï weiqrlg fld<U wd
hdmfka ldka;djlf.aBfha WoEik wdkafoda,khla we;s lrñka msgfldgqj neiaáhka udjf;a nia kej;=ïmf<a .uka u,a,l ;sî yuqjQ u< isrer wkshï iïnkaOhl fÄokSh m%;sM,hla njg f;dr;=re fï jkúg wkdjrKhù ;sfnkjd'
udOH Tiafia m< l< PdhdrEm y÷kdf.k tu ldka;djf.a
{d;s ys;=j;=ka fmd,sishg ,ndÿka weu;=ï Tiafia weh .ek f;dr;=re fy<sj we;' fmd,sia udOH m%ldYl lshd isáfha weh hdmkh - jvqlafldafvhs m%foaYfha mÈxÑj isá 34 yeúßÈ újdyl ldka;djl njg f;dr;=re ;yjqre lrf.k we;s njhs'

wef.a ieñhd úfoaY /lshdjl ksr; jk nj;a weh ieñhd úfoia.;jQ miqj fjk;a mqoa.,fhl= iu. wkshï weiqrla wrUd ;snqK nj;a fy<sù we;' wef.a ksjeishka m%ldY lr we;af;a tu mqoa.,hd iu. weh ñka i;shlg muK by;§ fld<Ug meñKs njg f;dr;=re ;snqK kuq;a bkamiq weh .ek wdrxÑ fkdue;sjQ njls'

weh Tyq iu. fld<U ,e.=ïy<l kej;S miq.sh Èkj, ld,h .; lr ;snqK njgo f;dr;=re jd¾;dù we;'
wef.a u< isrer ;sî yuqjQ iQÜflaih weh ksjiska /f.k .sh tl njgo f;dr;=re fy<Sù we;' tys ;sfnk we÷ï weh mßyrKh l< tajd nj jd¾;dfõ'
wef.a {d;Ska iellrkafka weh wkshï weiqr meje;ajQ mqoa.,hd iu. we;sjQ wdrjq,la ksid fuu ñkSuereu isÿjkakg we;s njls'
Tyq isákafka fldys±hs ;ju wkdjrKhù ke;'
tu mqoa.,hd fidhd fmd,sia mÍlaaIK wdrïN lr we;'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය